Text 1, Heiligsprechung, Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles

hervorgehoben

IESUS CARITAS PRIESTLY FRATERNITY

Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles

Thema 1: Die Heiligsprechung von Bruder Charles und unsere Option für die Armen

Fr. Fernando Tapia
International Team

„Die Pandemie hat die schwierige Situation der Armen und die große Ungleichheit, die auf der Welt herrscht, aufgezeigt“, hat Papst Franziskus am 19. August gesagt. Und er fügte dann noch hinzu: „Obwohl das Virus keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, ist ihm auf seinem zerstörerischen Weg große Ungleichheit und Diskriminierung begegnet. Und es hat sie noch vermehrt!“ In anderen Worten: die Armen leiden heute mehr denn je, aufgrund fehlender Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit und Hunger.

Der Heilige Vater hat erkannt, dass die Antwort auf die Pandemie zweierlei umfassen muss. Auf der einen Seite „ist es essentiell, ein Heilmittel für ein kleines, aber schreckliches Virus, das die ganze Welt in die Knie zwingt, zu finden“. Und er fährt fort: „Wir müssen auch noch ein Heilmittel für ein großes Virus, nämlich jenes der sozialen Ungerechtigkeit, der Chancenungleichheit, der Marginalisierung und des fehlenden Schutzes der Schwächsten finden.“ Diese Situation treibt uns dazu an, unsere dem Evangelium gemäße Option für die Armen zu bekräftigen.

Franziskus hat in seiner Katechese gesagt: „Glaube, Hoffnung und Liebe drängen uns zu diesem vorrangigen Blick auf die Bedürftigsten, der über die notwendige konkrete Unterstützung hinausgeht. Es geht darum, dass wir den Weg gemeinsam mit ihnen gehen, dass wir uns von ihnen, die den leidenden Christus nur allzu gut kennen, evangelisieren lassen, uns von ihrer Erfahrung des Heils, ihrer Weisheit und Kreativität „anstecken“ zu lassen. Mit den Armen zu teilen bedeutet, einander gegenseitig zu bereichern. Und wenn es kranke soziale Strukturen gibt, die sie daran hindern, von der Zukunft zu träumen, müssen wir zusammenarbeiten, um diese Strukturen zu heilen und zu verändern.” (Wer würde in diesen Worten nicht Bruder Charles’ Evangelisierungsweg erkennen?)

Der Heilige Vater bekräftigt, dass „die Pandemie eine Krise ist, und aus einer Krise geht man verändert hervor: wir werden entweder besser oder schlechter. Wir sollten als bessere Menschen daraus hervorgehen, um der sozialen Ungerechtigkeit und der Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten.“

Dass die Heiligsprechung von Bruder Charles gerade in diesem Kontext stattfindet, ist kein Zufall. Durch dieses Gnadenereignis möchte Gott für alle Menschen einen Mann sichtbar machen, einen Gläubigen, einen Priester, einen Missionar, der sich mit Leib und Seele den Ärmsten und Zurückgelassensten seiner Zeit verschrieben hat: den Tuaregs. Er wurde einer von ihnen, ging an ihrer Seite, ließ sich von ihnen evangelisieren. Heiligkeit zeichnet sich heute durch die vorrangige Option für die Armen aus.

Wenn wir die Heiligsprechung von Bruder Charles so gut wie möglich vorbereiten und feiern möchten, dann geht es nicht darum, Bruder Charles zu glorifizieren, sondern in der ganzen Kirche die aktive und proaktive Liebe zu den Geringsten zu stärken, was heute notwendiger denn je ist. Der Papst sagt in Evangelii Gaudium: „Die eigentliche Schönheit des Evangeliums kann von uns nicht immer angemessen zum Ausdruck gebracht werden, doch es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Option für die Geringsten, für diejenigen, welche die Gesellschaft aussondert und zurückweist.” (EG, 195).

Uns, der geistlichen Familie von Bruder Charles, wurde die Gnade seines Charismas zuteil, das im Kontext dieser Pandemie von besonderer Aktualität und Gültigkeit ist. Wir dürfen es nicht verbergen, vernachlässigen oder fruchtlos sein lassen. „Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist“, sagte der heilige Paulus zu Timotheus (2 Tim 1:6). Das ist die Einladung, die unser Bruder Charles und unser Herr Jesus Christus an uns richten, dass wir zur großen Erneuerung der Kirche beitragen sollen, die der Heilige Geist heute durch Papst Franziskus vorantreibt. Deshalb ruht auf uns eine große Verantwortung.

Zur Reflexion und zum Gebet allein oder in der Gruppe
• Sehe ich die Verbindung zwischen der Option für die Armen, der Erneuerung innerhalb der Kirche und der Heiligsprechung von Bruder Charles?
• Was in mir bedarf der Bekehrung, zu der der Herr mich durch diese Heiligsprechung einlädt?
• Was kann ich dazu beitragen, damit die Heiligsprechung all jene Früchte trägt, die Gott sich davon erwartet?

PDF: Text 1, Heiligsprechung, Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles dt

Text 1, poln., Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola

Współnota Kapłańska Jezus Cariats
Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola

Temat 1: Proces kanonizajcji Brata Karola a nasza opcja na rzecz ubogich

Fr. Fernando Tapia
International Team

„Pandemia ukazała trudną sytuację ubogich i wielką nierówność panującą na świecie” – powiedział papież Franciszek 19 sierpnia, dodając że: „Chociaż wirus nie czyni różnic między ludźmi, to jednak napotkał na swojej destrukcyjnej drodze wielką nierówność i dyskryminację pomiędzy ludźmi. I jeszcze stał się przyczyną jej pogłębienia!” Innymi słowy: biedni cierpią dziś bardziej niż kiedykolwiek z powodu braku opieki zdrowotnej, bezrobocia i głodu.

Ojciec Święty zdał sobie sprawę, że odpowiedź na pandemię musi być dwojaka. Z jednej strony „ważne jest, aby znaleźć lekarstwo na małego, ale strasznego wirusa, który rzuca na kolana cały świat”. Z drugiej strony mówił papież: „Musimy także znaleźć lekarstwo na wielkiego wirusa, a mianowicie na niesprawiedliwość społeczną, nierówność szans, marginalizację i brak ochrony najsłabszych”. Ta sytuacja skłania nas do wybrania i wzmocnienia, istotnej dla Ewangelii opcji na rzecz ubogich.

W swojej katechezie Franciszek powiedział: „Wiara, nadzieja i miłość zachęcają nas do skupienia się na najbardziej potrzebujących, co wykracza poza wsparcie jednynie konkretnego człowieka. Chodzi o to, abyśmy szli przez życie razem z potrzebującymi i pozwolili się przez nich ewangelizować. Ubodzy dobrze znają z własnego doświadczenia cierpiącego Chrystusa. Pozwólmy się przez nich „zarazić” ich doświadczeniem zbawienia, ich mądrością i kreatywnością. Dzielenie się z biednymi oznacza wzajemne ubogacanie się. Kiedy istnieją chore struktury społeczne, które uniemożliwiają im marzyć o przyszłości, musimy współpracować, aby te struktury uzdrowić i zmienić ”. (Któż nie rozpoznałby w tych słowach ścieżki ewangelizacji brata Karola?)

Ojciec Święty stwierdza dobitnie, że ​​„pandemia to kryzys, a z kryzysu wychodzi się przemienionym: albo staniemy się lepsi albo gorsi. Powinniśmy wyjść z niej jako lepsi ludzie, aby położyć kres niesprawiedliwości społecznej i degradacji środowiska”.

To nie przypadek, że kanonizacja brata Karola odbywa się w kontekście pandemii. Poprzez to wydarzenie łaski jakim jest kanonizacja, Bóg chce uczynić Brata Karola widzialnym dla wszystkich ludzi, ukazać jako wierzącego, kapłana, misjonarza, który poświęcił się ciałem i duszą najuboższym i najbardziej opuszczonym swoich czasów – Tuaregom. Stał się jednym z nich, był u ich boku i pozwalał się im ewangelizować. Dziś świętość ukazuje się jako podstawowa opcja na rzecz ubogich.

Jeśli mamy dobrze przygotować i celebrować kanonizację brata Karola, to nie chodzi o jego gloryfikowanie, ale o wzmocnienie w całym Kościele aktywnej miłości do najmniejszych. To jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Papież mówi w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium: Piękno Ewangelii nie zawsze może być ukazane przez nas wiernie, ale jest znak, którego nigdy nie może zabraknąć: opcja na rzecz ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca. (nr 195).

Jako duchowa rodzina brata Karola, zostaliśmy zaszczyceni łaską jego charyzmatu, który jest szczególnie aktualny i ważny w kontekście przeżywanej obecnie pandemii. Nie powinniśmy tego charyzmatu ukrywać, zaniedbywać albo pozwolić, by pozostał bezowocny. „Z tej właśnie przyczyny – pisze św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza – przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” (1,6). To jest zaproszenie, które kieruje do nas nasz brat Karol i nasz Pan Jezus Chrystus, abyśmy przyczynili się do wielkiej odnowy Kościoła, którą Duch Święty dzisiaj promuje przez papieża Franciszka. Dlatego spoczywa na nas wielka odpowiedzialność.

Do refleksji i modlitwy indywidaualnej lub w grupie

• Czy widzę związek między opcją na rzecz ubogich, odnową w Kościele a kanonizacją brata Karola?
• Co potrzebuje we mnie nawrócenia, do którego Pan mnie zaprasza przez tę kanonizację?
• Co mogę zrobić, aby kanonizacja przyniosła wszystkie owoce, jakich Bóg od niej oczekuje?

PDF: Text 1, poln., Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola pl