Brief van het internationale team, Aziatische Assemblee, oktober 2019.

FRATERNITEITEN IN MISSIE

“Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren.
Allen werden vervuld van de heilige Geest
en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.
De menigte die het geloof had aangenomen,
was een van hart en een van ziel.” (Act 4, 31-32).

Geliefde broeders

In solidariteit met de verzamelde bisschoppen voor de Synode van de Amazone zijn wij, jullie broeders van de internationale equipe bijeen – zonder Tony die jammer genoeg geen visum kon bekomen – op deze mooie en rustige plaats met de naam ’Bezinningscentrum Heilig Hart van Maria van Mirinae’. Het bevindt zich in een vallei omringd met heuvels die de herfstkleuren dragen. We zijn hier samen met 14 broeders uit 4 Aziatische landen die van 14 tot 18 oktober hun Continentale Bijeenkomst houden. De schoonheid van deze plaats spreekt diep tot ons over ons verlangen naar vrede en rust om onze vermoeide lichamen te verfrissen, beladen als ze zijn met de geluiden en de lasten van ons ministerie. Onze dagelijkse aanbidding, onze eucharistische viering, ons delen van het Evangelie en onze woestijndag zijn warme ontmoetingen geworden met Jezus en met elkaar. Tijdens ons verblijf hebben we de Koreaanse keuken weten te waarderen en de gastvrijheid van de jonge, dynamische communiteit van de zusters van het Heilig Hart van Maria.

De Bijeenkomst van Cebu heeft onze fraterniteiten oproepen en uitdagingen toevertrouwd. Deze oproepen laten zich voelen in drie domeinen van ons leven: in onze samenleving, onze kerken en onze fraterniteiten.

Rekening houdend met deze oproepen en met de resultaten van onze reflexies en onze onderscheidingen in verband met de realiteiten van onze fratrniteiten, willen wij jullie uitnodigingen om promotoren van fraterniteit te zijn. Wij denken dat fraterniteit stichten en haar beleven als een gave van God, ons zal leiden tot het beleven van van fraterniteit met onze broeders-priesters, in onze kerken en in onze samenlevingen.

Dankbaarheid en zorg voor onze oudere broeders

“Geplant in het huis van de Heer mogen zij groeien in de hoven van God.
Zij maken nog in hun grijsheid nieuw lot.
Groen zullen zij zijn en vol frisheid.” (Ps 92, 13-14).

Nadenkend over de realiteit van onze fraterniteiten in Cebu, hebben wij vastgesteld dat de leden van de westerse fraterniteiten verminderen of verouderen. Ouder worden is een proces van groeien, een gave van God. Onze oudste broeders zijn dus belangrijke geschenken voor onze fraterniteiten. Zij zijn trouw ouder geworden in de fraterniteit, het zijn veteranen in fraterniteit. Wij willen onze diepe dankbaarheid uitspreken voor hun aanwezigheid onder ons. Jullie zijn kanalen waardoor Jezus elk van ons geleid heeft naar onze mooie fraterniteiten Jesus Caritas.

Velen van jullie hebben de wereld rond de Blijde Boodschap van Jezus geproclameerd in het spoor van Broeder Charles en als fidei donum priesters brachten jullie de fraterniteiten Jesus Caritas naar Amerika, Azië en Afrika.

Nietegenstaande de last van jullie leeftijd, zijn jullie met velen die buitengewone inspanningen doen teneinde te kunnen deelnemen aan de fraterniteiten zoveel als kan. Jullie trouw is een voorbeeld dat navolging verdient.

Beste oudere broeders, wij wensen je te verzekeren dat wij jullie aanwezigheid onder ons ten zeerste weten te waarderen. Wij willen naar jullie luisteren en van jullie wijsheid en fraterniteitservaring leren. Wij rekenen eveneens op jullie trouwe gebeden opdat we in staat zouden zijn om de fraterniteit te kunnen beleven. Als jullie energie vermindert, willen wij jullie vervoegen in het gebed van overgave van Broeder Charles om de genade te vragen van een totale overgave aan Gods liefde.

Wij nodigen iedereen uit om meer aandacht te besteden aan onze oudere broeders: hen bezoeken, hen blijven informeren over het leven in de fraterniteiten, de verjaar-dagen van hun geboorte en van hun priesterwijding te vieren, hun vreugden en zorgen delen, enz. Velen van ons doen dit reeds goed. Wij nodigen hen uit om om deze dienst van aandachtige zorg voort te zetten.

Verrijkt met het enthousiasme en de vitaliteit van onze jonge broeders

“Dat niemand je misprijst omwille van je jeugdigheid;
wees een model voor de gelovigen, door woord en gedrag,
in liefde, in geloof en in zuiverheid.” (1 Tim. 4, 12).

In veel landen, hoofdzakelijk in Azië en Afrika verwelkomen onze fraterniteiten nieuwe leden. Jonge priesters vervoegen ons om te treden in de sporen van broeder Charles. Hun toetreden vervult ons met geluk en dankbaarheid jegens God, want onze fraterniteiten vernieuwen zich door hun vitaliteit en hun jeugdig enthousiasme. Het is een evident teken dat de geestelijke ervaring van broeder Charles nog steeds relevant en fascinerend is.

De gave van nieuwe en jonge leden is een grote genade, maar evenzeer een uitdaging. Vooreerst, we dienen hen eerlijk te verwelkomen en onze harten te openen voor hun diepe aspiraties. We worden eveneens uitgenodigd om van onze fraterniteiten plaatsen te maken waar zij de ervaring kunnen opdoen van broederlijke ondersteuning vanwege oudere broeders. Wij hebben de delicate plicht zorg voor hen te dragen en hen te helpen om de vaak moeilijke overgang te maken tussen een beschermd leven in het Groot Seminarie en de grote uitdagingen bij de start van hun priesterleven. Zij hebben er nood aan om onder ons zachte en vriendelijke mentoren te vinden.

De komst van nieuwe leden in onze fraterniteiten is een gave van God, maar ons levensgetuigenis en ons verlangen om nieuwe broeders te hebben is van tel. In Brazilië hebben onze broeders heel wat activiteiten georganiseerd teneinde de grootseminaristen toe te laten de schoonheid en de relevantie van Broeder Charles’ spirituele ervaring te ontdekken. Dergelijke experimenten om te delen wat wij beleven en het uitnodigen van nieuwe leden, dienen bevorderd te worden in onze fraterniteiten.

Wij geloven dat onze fraterniteiten waardevolle gaven van God zijn die we niet voor onszelf alleen kunnen houden. Onze overtuiging dat de Fraterniteit Jesus Caritas kan helpen om goede diocesane priesters te worden moeten worden gedeeld. In de Kerken waar priesters komen van verschillende delen van de wereld om een pastorale zorg waar te nemen of om te studeren, worden onze fraterniteiten uitgenodigd om een bijzondere gastvrijheid aan de dag te leggen. Priesters onder hen die behoren tot Jesus Caritas hebben er nood aan om geïntegreerd te worden in onze fraterniteiten. Laten we deze opportuniteit universele broederschap te beleven, niet missen. Wij nodigen je uit, broeders, om de eersten te zijn om naar hen toe te stappen en hen onze broederlijke liefde aan te bieden.

“Jamais arrière”, nooit achteruit gaan, maar trouw en doorzetting

“Ik ken uw daden: liefde, trouw en dienstbetoon,
en ook uw standvastigheid,
want gij doet nu nog meer goed dan in het begin.” (Apoc 2, 19).

De bijeenkomst in Cebu heeft gereveleerd dat heel wat van onze fraterniteiten de trouw missen aan de belangrijke middelen van onze spirituele groei. We kunnen niet genoeg het belang benadrukken van de dagelijkse eucharitische aanbidding, de maandelijkse woestijndag, de levensherziening, de maandelijkse bijeenkomsten met evangeliebespreking voor onze spirituele groei.We willen alle broeders en fraterniteiten danken en gelukwensen die heel trouw zijn aan deze belangrijke middelen tot spirituele groei. Dierbare broeders, we moedigen jullie aan om vooruitgang te maken in een dergelijke trouw die een zegen is voor elk van ons.

Jullie broeders, die het moeilijk hebben om trouw te zijn aan deze middelen, raden wij aan nooit het weinige dat je doet, op te geven. Het devies van de familie van broeder Charles was: “Jamais arrière”, “Nooit achteruit gaan”. Hij zei dat als wij voor iets gaan, we nooit moeten terugkeren voor het gebeurd is. In deze geest en met zijn voorbeeld van beslistheid, kunnen we ooit komen tot volledige trouw. Laat dus zeker niemand opgeven wat hij reeds aan het doen is!

Omwille van grote afstanden, isolatie en tekort aan financiële middelen kunnen veel broeders niet regelmatig deelnemen aan de fraterniteitsbijeenkomsten. Aangezien het moeilijk is om gewoon te profiteren van de middelen voor spirituele groei zonder de regelmatige deelname aan de fraterniteitsontmoetingen, sporen we jullie aan om creätiever met deze situatie om te gaan. Op plaatsen waar ontmoetingen met priesters niet mogelijk zijn, is het aansluiten bij andere leden van de spirituele familie van Broeder Charles niet enkel een vruchtbaar alternatief, maar een waardevolle opportuniteit.

De fraterniteit dwingt ons tot missionering

“De Heer stelde nog tweeenzeventig anderen aan
en zond hen op weg, twee per twee,
naar alle steden en dorpen waar hijzelf wou gaan.” (Lc 10,1).

Als missionaire diocesane priesters in het spoor van Charles de Foucauld, hebben wij de specifieke missie om fraterniteit tot stand te brengen, experten te zijn in broederlijke liefde, universele broeders te worden. Gebruik maken van de spirituele middelen die ons ter beschikking staan voor onze spirituele groei, is evenzeer iets specifieks van onze missionair zijn. Zorg dragen voor ons geestelijk leven en groeien in heiligheid is daarom noodzakelijk voor de vruchtbaarheid van onze missionaire inspanningen.

Na lang en diep te hebben nagedacht over onze missie tijdens de Cebu-bijeenkomst, willen wij jullie nu aanmoedigen in de respectievelijke missionaire engagementen. Wij nodigen jullie uit op je bijeenkomsten en assemblees om de vele missionaire activiteiten waarin je reeds betrokken bent, te intensificeren. Het delen van en het reflecteren over je missionaire praktijken, het luisteren naar je missionaire ervaringen en missionaire verhalen, zullen je zeker verrijken en je missionair enthousiasme opnieuw verlevendigen.

Dankbaarheid

Onze dank gaat naar Philip en de andere Koreaanse broeders voor hun warme gastvrijheid, naar Arthur Charles voor de diensten die hij leverde de laatste zes jaar voor de Aziatische broeders en naar de zustergemeenschap om hun aanstekelijke vreugde in de zorg voor onze noden. Eveneens zijn wij de kleine broeders en zusters en de leden van de lekefraterniteit dankbaar voor hun bezoek en voor de geschenken die ze ons ons hebben bezorgd.

Retraitehuis Gongju van het Heilig Hart van Mary Merinae, vrijdag 18 oktober 2019.

Eric LOSADA,
Fernando TAPIA MIRANDA,
Matthias KEIL en
Honoré SAVADOGO
Jullie broeders van de internationale equipe

(Vertaling van de Engelse versie in het Nederlands door Guido Debonnet)

PDF: Brief van het internationale team – Aziatische Assemblee – oktober 2019.

Brief uit Bangalore, internatianale raad, 17 januari 2018

Lieve broeders,
vanuit Bangalore in India zenden wij u onze broederlijke groet. Wij willen ons werk dat we zopas volbracht hebben, met jullie delen.

Het is onze eerste bijeenkomst zonder Fénix wiens herinnering wij vieren. Maar wij geloven dat Hij ons geholpen heeft vanuit de hoge hemel. Wij zijn heel gelukkig dat het we objectief van deze bijeenkomst konden volbrengen, spijt de verschillende moeilijkheden die we hebben ontmoet. Emmanuel en Honoré konden niet bij ons zijn omdat zij geen visum voor India konden verkrijgen. Met deze twee broeders hebben we heel wat gecommuniceerd gedurende onze bijeenkomst. Prakash uit India en Philippe uit Korea hebben als leden van de Aziatische Raad enkele dagen met ons meegemaakt.

Onze broeder Arthur, de verantwoordelijke voor Azië, kon naar hier niet komen omdat ook hem het visum ontbrak.

Ons werk stond in het teken van de voorbereiding van de Wereldassemblee in januari 2019.

In het begin hadden wij voorzien dat deze bijeenkomst in Bangalore zou plaats vinden. Maar uiteindelijk hebben, wij gekozen voor de Filippijnen, omwille van de visa-problemen voor veel broeders.

De broeders van Bangalore hebben ons de hele tijd omringd met alle aandacht. Vooreerst in Shanti Sadhana Trust, het spiritueel Franciscaans centrum van de Kapucijnen die ons in het begin van ons verblijf onthaalden en nadien in het Centrum Ashirvad van de Jezuïeten.

Onze broeder Alfons van de fraterniteit van Bangalore en verantwoordelijke voor India was de bewaarengel voor onze groep die zich om alles bekommerde: vervoer, alle mogelijke zorgen, contacten… Dank je wel Alfons! En dank aan de broeders uit India!

In het werk van elke dag om de bijeenkomst voor te bereiden hebben we de realiteit in elk van de continenten naar waarde geschat: het functioneren van de fraterniteiten, de continentale bijeenkomsten, de Nazarethmaand, de vreugden, problemen en uitdagingen van zoveel broeders wereldwijd.

Mark gaf ons een financieel rapport van de fraterniteit en heeft ons een budget voorgesteld voor de komende assemblee.

We zullen het overmaken aan de verantwoordelijken.

Wij verwachten uit elke regio de financiële bijdragen om andere broeders te helpen voor de reis naar de Filippijnen.

We hebben een volledige programma en de uurregeling voor de assemblee samengesteld, uur per uur en dag per dag, met de methodologie en de verantwoordelijke personen voor elke activiteit.

Dat is geen moeilijk werk gebleken, want we hebben in groep gewerkt en hielden klaar en duidelijke het objectief van de wereldassemblee voor ogen: verdiepen en actualiseren van de missionaire identiteit van de diocesane priesters, geïnspireerd door het getuigenis van Charles de FOUCAULD, contemplatief en brenger van de Blijde Boodschap voor allen.

De vragenlijst voor Bangalore, meer dan een jaar geleden opgesteld, heeft niet zoveel antwoorden opgeleverd. Veel landen hebben niet geantwoord. Wij denken dat het de taak is van de regionale verantwoordelijken om alle broeders te motiveren bij de voorbereiding.

Daarom zullen we tijdens de maand maart de vragenlijst opnieuw lanceren, opdat we in continentale groepen zouden kunnen samenwerken tijdens de wereldbijeenkomst.

Zo zal onze reflexie de vrucht zijn van een meerderheid en niet alleen van enkelingen.

De grote sociale en kerkelijke verschillen tussen de continenten moedigt ons aan met des te meer kracht aan te voelen dat de universele boodschap van Charles de FOUCAULD een gids voor ons allen is op onze weg.

We hebben de grote uitdagingen opgeroepen die zich aan ons voordoen: het fundamentalisme dat aanwezig is in de wereld en binnen de kerk, het gebrek aan politieke en interreligieuze dialoog met de moslims in Europa, in Azië en in Afrika, de dreiging van een nucleair conflict, de toename van de armoede in veel landen als gevolg van corrupte regeringen, de uitbuiting van de werkenden door de multinationals, de degradatie van de planeet, het geweld veel vrouwen aangedaan, het drama van de vluchtelingen… dat alles kan ons niet onverschillig laten!

Charles de Foucauld en onze paus Franciscus moedigen ons aan om een profetische rol op ons te nemen in het hart en temidden van onze gewonde en lijdende mensheid.

Onze assemblee in de Filippijnen is een sterk punt ten voordele van de vrede. Een Kerk, geroepen om uit zichzelf te treden en naar de ‘periferie’ te gaan. Daarom precies willen we de missionaire geest van ons ministerie verdiepen en een cultuur van hoop begunstigen.

In Bangalore hebben we als familie van Charles de Foucauld momenten van gebed en ontmoeting met de kleine zusters van Jezus gedeeld, ook met leden van de seculiere fraterniteit, de kleine broeders en de broeders van het Evangelie. We hebben ervaren dat we van dezelfde ‘familie’ zijn en dat we met heel wat mannen en vrouwen een gemeenschappelijke weg gaan.

We brachten een bezoek aan de aartsbisschop van Bangalore Bernard MORAS die ons de realiteit van zijn diocees liet kennen. We hebben ook contacten gehad met leden van de diocesane clerus uit enkele parochies.

Wij onderstrepen het belang van ons contact met de priesterfraterniteiten van Bangalore tijdens de eucharistie, de dialoog en de gemeenschappelijke maaltijden.

Als internationale equipe hebben we samen ook een stuk fraterniteit met elkaar beleefd in gebed, aanbidding en eucharistie. Mark heeft dit alles geanimeerd.

Het gemeenschappelijk werk ter voorbereiding van de assemblee vroeg ook heel wat tijd van elk van ons.

Het is een teken van fraterniteit elkaar te beluisteren, te ondersteunen en wederzijds te helpen. Dit alles hebben wij beleefd met de vreugde dienstbaar te zijn aan alle broeders uit de Fraterniteit.

De pollutie, het lawaai in de straten van Bangalore met een indrukwekkende densiteit aan wegverkeer, de zes miljoen mensen die deze stad bewonen… Ons laten dienen en laten beminnen door Alfons in duizend details van het dagelijks leven … Op die wijze hebben wij ons gemeenschappelijk Nazareth beleefd dat ons uit ons gebruikelijk comfort deed stappen…

Nogmaals dank aan de broeders uit India.

Tijdens de maand maart zult u de bijgewerkte vragenlijst voor de Filippijnen ontvangen en het inschrijvingsbulletin.

Gedurende heel het komend jaar zal er voortdurend gecommuniceerd worden met de regionale verantwoordelijken opdat onze assemblee in de Filippijnen het vooropgestelde objectief zou bereiken. Met vreugde melden we u dat de nieuwe fraterniteit in Haïti aanvaard werd als priesterfraterniteit en dit na twee jaar probeertijd. Welkom broeder Jonas, onze broeder uit Haïti!

Wij zijn ook in contact met een priester uit Venezuela voor het vormen van een nieuwe fraterniteit in dat land…

Met grote hoop en vreugde willen we als internationale equipe ons inspannen in dit voorbereidend jaar opdat het een werk van allen zou zijn, tot welzijn van iedereen, van de fraterniteit, van de kerk en van allen die ons vergezellen of waarmee wij op weg zijn.

Het is onze zending om Jezus te dragen en te ontmoeten in de stijl van Nazareth, contemplatief en missionair.

Vanaf nu moeten we ons allemaal betrokken voelen in dit werk: de oude of zieke broeders door hun gebed, de meer actieven door hun ministerie. Dank.

Allen kunnen we van allen leren en we hebben maar één meester: Jezus.

Nogmaals dank aan de broeders uit India!

En dank ook aan de broeders uit de Filippijnen voor het ‘ja’ dat ons toelaat om onze volgende wereldassemblee in de Filippijnen te vieren!

Een hartelijke ‘omhelzing’ vanwege uw broeders:

Mark, Mauricio, Aurelio en Jean-François

Bangalore, India, 17 januari 2018

 

PDF: Brief uit Bangalore, internatianale raad, 17 januari 2018, neer