Brief van Jean-François en Aurelio. PERÍN, SPANJE, 23 MAART 2018

Uitgelicht

Lieve broeders,

wij schrijven u uit Perín in Spanje waar we samen zijn om de Wereldbijeenkomst van de Fraterniteit Jesus Caritas in de Filippijnen voor te bereiden.
We zijn op een week van Pasen.

Het is nog koud, maar we weten dat de lente in aantocht is.

Wij hebben de uitnodigingsbrief geschreven voor de afgevaardigden van de regio’s die aan deze assemblee zullen deelnemen.

Maar buiten deze ongeveer 56 personen die zullen deelnemen aan deze etappe in het leven van onze Fraterniteit, zijn alle broeders die lid zijn van Jesus Caritas bij dit gebeuren betrokken.

Waarom?
Omwille van het samenvallen van het leven van de wereld enerzijds en de Kerk anderzijds waaruit de opvallende actualiteit van het gedachtengoed van Broeder Charles blijkt.

Aan de ene kant de evolutie in de wereld.

De vijf continenten worden steeds meer afhankelijk van elkaar: migratie wordt veelvuldiger, de degradatie van de planeet wordt sterker, de kloof tussen armen en rijken vergroot, lokale conflicten hebben een internationale weerslag: Syrië, Yemen, de geldgod wordt almaar machtiger…

Tezelfdertijd stellen we vast dat in alle landen een tendens ia tot terugplooien op zichzelf, tot protectionisme, tot wantrouwen tegenover de anderen…

Aan de andere kant de evolutie in de Kerk.

Paus Franciscus heeft het belang van deze wereldsituatie en de uitdagingen ervan goed ingeschat voor de zending van de Kerk.

* In de apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie roept hij heel de Kerk op om een evangelische dynamiek te ontwikkelen door zich te concentreren op Christus en door uit zichzelf te treden naar de mensen toe, vooral naar de armsten, zij die zich aan de periferie bevinden.

* In de encycliek Laudato Si vraagt hij ons om ons te mobiliseren rond de figuur van Franciscus van Assisi in een beweging van gelukkig makende soberheid en een ware solidariteit met de meest kwetsbaren van onze wereld.

Maar we merken ook hoe in onze communiteiten en diocesen weerstanden leven tegen deze bekeringsbeweging waartoe paus Franciscus ons uitnodigt…

Wij, priesters van de Fraterniteit, leerlingen van broeder Charles, wij zijn rechtstreeks betrokken bij deze situatie omwille van meerdere thema’s in het denken van broeder Charles.

– « Het evangelie schreeuwen met heel je leven », bevat een uitnodiging om met het evangelie aanwezig te zijn in het hart van een wereld die Christus niet kent.

– De oproep voor ons allen, diocesane priesters, om « universele broeders » te worden, d.w.z. om uit ons narcisisme te stappen teneinde een dynamiek van uit zichzelf treden en van dialoog in onze communiteiten te bewerken.

– Het appel om de « Nazarethspiritualiteit » te beleven, d.w.z. om de armoede te beleven, het gebed en de nabijheid van de armen. (Aanvaarden van onze numerieke reductie en ontwikkelen van de biddende en contemplatieve dimensie van ons pastoraal ministerie door de voorkeursoptie voor de armen te vergroten).

Dat is de inzet van onze wereldbijeenkomst in Cebu (Filippijnen) in de context waarin we leven met een driedubbele trouw:

– aan Christus

– aan Broeder Charles

– aan paus Franciscus.

Daarom nodigen wij vanaf nu elke broeder uit om deze bijeenkomst actief voor te bereiden.

– Door ijverig gebed waarin we vragen om de tussenkomst van het gebed van broeder Charles
– Door de broederlijke gezindheid onder elkaar en de broederlijke communicatie tussen de verschillende landen… Daartoe beschikken we over de webstek van onze fraterniteit. Wij nodigen u uit om eraan bij te dragen door eigen nieuws, artikels, reflecties.
– Door uw financiële bijdrage.

Dank voor alles wat u kunt doen voor het welslagen van deze wereldbijeenkomst in de Filippijnen, door uw antwoord op de rondvragen en door uw financiële bijdrage om de broeders ter hulp te komen die zelf de kosten voor hun reis niet kunnen dragen.

In deze werktijd hebben wij heel veel personen ontmoet, in gelukkige situaties of in moeilijkere.

Wij hebben samen ons gebed en de eucharistie gedeeld, u allen indachtig en speciaal Gianantonio uit Italië die in deze dagen van kanker werd geopereerd.

Dat de vreugde van Pasen ons moge wortelen in de overtuiging dat Jezus leeft in personen en situaties die wij ontmoeten, in de wereldbewegingen voor de rechten van mannen en vrouwen en in alle bewegingen van het hart waarvan we dagelijks getuige zijn.

Een hartelijke en broederlijke omhelzing Jean-François en Aurelio Perín, Murcia, Spanje, 23 maart 2018

PDF: Paasbrief_Aurelio_en_Jean-François

Brief uit Bangalore, internatianale raad, 17 januari 2018

Uitgelicht

Lieve broeders,
vanuit Bangalore in India zenden wij u onze broederlijke groet. Wij willen ons werk dat we zopas volbracht hebben, met jullie delen.

Het is onze eerste bijeenkomst zonder Fénix wiens herinnering wij vieren. Maar wij geloven dat Hij ons geholpen heeft vanuit de hoge hemel. Wij zijn heel gelukkig dat het we objectief van deze bijeenkomst konden volbrengen, spijt de verschillende moeilijkheden die we hebben ontmoet. Emmanuel en Honoré konden niet bij ons zijn omdat zij geen visum voor India konden verkrijgen. Met deze twee broeders hebben we heel wat gecommuniceerd gedurende onze bijeenkomst. Prakash uit India en Philippe uit Korea hebben als leden van de Aziatische Raad enkele dagen met ons meegemaakt.

Onze broeder Arthur, de verantwoordelijke voor Azië, kon naar hier niet komen omdat ook hem het visum ontbrak.

Ons werk stond in het teken van de voorbereiding van de Wereldassemblee in januari 2019.

In het begin hadden wij voorzien dat deze bijeenkomst in Bangalore zou plaats vinden. Maar uiteindelijk hebben, wij gekozen voor de Filippijnen, omwille van de visa-problemen voor veel broeders.

De broeders van Bangalore hebben ons de hele tijd omringd met alle aandacht. Vooreerst in Shanti Sadhana Trust, het spiritueel Franciscaans centrum van de Kapucijnen die ons in het begin van ons verblijf onthaalden en nadien in het Centrum Ashirvad van de Jezuïeten.

Onze broeder Alfons van de fraterniteit van Bangalore en verantwoordelijke voor India was de bewaarengel voor onze groep die zich om alles bekommerde: vervoer, alle mogelijke zorgen, contacten… Dank je wel Alfons! En dank aan de broeders uit India!

In het werk van elke dag om de bijeenkomst voor te bereiden hebben we de realiteit in elk van de continenten naar waarde geschat: het functioneren van de fraterniteiten, de continentale bijeenkomsten, de Nazarethmaand, de vreugden, problemen en uitdagingen van zoveel broeders wereldwijd.

Mark gaf ons een financieel rapport van de fraterniteit en heeft ons een budget voorgesteld voor de komende assemblee.

We zullen het overmaken aan de verantwoordelijken.

Wij verwachten uit elke regio de financiële bijdragen om andere broeders te helpen voor de reis naar de Filippijnen.

We hebben een volledige programma en de uurregeling voor de assemblee samengesteld, uur per uur en dag per dag, met de methodologie en de verantwoordelijke personen voor elke activiteit.

Dat is geen moeilijk werk gebleken, want we hebben in groep gewerkt en hielden klaar en duidelijke het objectief van de wereldassemblee voor ogen: verdiepen en actualiseren van de missionaire identiteit van de diocesane priesters, geïnspireerd door het getuigenis van Charles de FOUCAULD, contemplatief en brenger van de Blijde Boodschap voor allen.

De vragenlijst voor Bangalore, meer dan een jaar geleden opgesteld, heeft niet zoveel antwoorden opgeleverd. Veel landen hebben niet geantwoord. Wij denken dat het de taak is van de regionale verantwoordelijken om alle broeders te motiveren bij de voorbereiding.

Daarom zullen we tijdens de maand maart de vragenlijst opnieuw lanceren, opdat we in continentale groepen zouden kunnen samenwerken tijdens de wereldbijeenkomst.

Zo zal onze reflexie de vrucht zijn van een meerderheid en niet alleen van enkelingen.

De grote sociale en kerkelijke verschillen tussen de continenten moedigt ons aan met des te meer kracht aan te voelen dat de universele boodschap van Charles de FOUCAULD een gids voor ons allen is op onze weg.

We hebben de grote uitdagingen opgeroepen die zich aan ons voordoen: het fundamentalisme dat aanwezig is in de wereld en binnen de kerk, het gebrek aan politieke en interreligieuze dialoog met de moslims in Europa, in Azië en in Afrika, de dreiging van een nucleair conflict, de toename van de armoede in veel landen als gevolg van corrupte regeringen, de uitbuiting van de werkenden door de multinationals, de degradatie van de planeet, het geweld veel vrouwen aangedaan, het drama van de vluchtelingen… dat alles kan ons niet onverschillig laten!

Charles de Foucauld en onze paus Franciscus moedigen ons aan om een profetische rol op ons te nemen in het hart en temidden van onze gewonde en lijdende mensheid.

Onze assemblee in de Filippijnen is een sterk punt ten voordele van de vrede. Een Kerk, geroepen om uit zichzelf te treden en naar de ‘periferie’ te gaan. Daarom precies willen we de missionaire geest van ons ministerie verdiepen en een cultuur van hoop begunstigen.

In Bangalore hebben we als familie van Charles de Foucauld momenten van gebed en ontmoeting met de kleine zusters van Jezus gedeeld, ook met leden van de seculiere fraterniteit, de kleine broeders en de broeders van het Evangelie. We hebben ervaren dat we van dezelfde ‘familie’ zijn en dat we met heel wat mannen en vrouwen een gemeenschappelijke weg gaan.

We brachten een bezoek aan de aartsbisschop van Bangalore Bernard MORAS die ons de realiteit van zijn diocees liet kennen. We hebben ook contacten gehad met leden van de diocesane clerus uit enkele parochies.

Wij onderstrepen het belang van ons contact met de priesterfraterniteiten van Bangalore tijdens de eucharistie, de dialoog en de gemeenschappelijke maaltijden.

Als internationale equipe hebben we samen ook een stuk fraterniteit met elkaar beleefd in gebed, aanbidding en eucharistie. Mark heeft dit alles geanimeerd.

Het gemeenschappelijk werk ter voorbereiding van de assemblee vroeg ook heel wat tijd van elk van ons.

Het is een teken van fraterniteit elkaar te beluisteren, te ondersteunen en wederzijds te helpen. Dit alles hebben wij beleefd met de vreugde dienstbaar te zijn aan alle broeders uit de Fraterniteit.

De pollutie, het lawaai in de straten van Bangalore met een indrukwekkende densiteit aan wegverkeer, de zes miljoen mensen die deze stad bewonen… Ons laten dienen en laten beminnen door Alfons in duizend details van het dagelijks leven … Op die wijze hebben wij ons gemeenschappelijk Nazareth beleefd dat ons uit ons gebruikelijk comfort deed stappen…

Nogmaals dank aan de broeders uit India.

Tijdens de maand maart zult u de bijgewerkte vragenlijst voor de Filippijnen ontvangen en het inschrijvingsbulletin.

Gedurende heel het komend jaar zal er voortdurend gecommuniceerd worden met de regionale verantwoordelijken opdat onze assemblee in de Filippijnen het vooropgestelde objectief zou bereiken. Met vreugde melden we u dat de nieuwe fraterniteit in Haïti aanvaard werd als priesterfraterniteit en dit na twee jaar probeertijd. Welkom broeder Jonas, onze broeder uit Haïti!

Wij zijn ook in contact met een priester uit Venezuela voor het vormen van een nieuwe fraterniteit in dat land…

Met grote hoop en vreugde willen we als internationale equipe ons inspannen in dit voorbereidend jaar opdat het een werk van allen zou zijn, tot welzijn van iedereen, van de fraterniteit, van de kerk en van allen die ons vergezellen of waarmee wij op weg zijn.

Het is onze zending om Jezus te dragen en te ontmoeten in de stijl van Nazareth, contemplatief en missionair.

Vanaf nu moeten we ons allemaal betrokken voelen in dit werk: de oude of zieke broeders door hun gebed, de meer actieven door hun ministerie. Dank.

Allen kunnen we van allen leren en we hebben maar één meester: Jezus.

Nogmaals dank aan de broeders uit India!

En dank ook aan de broeders uit de Filippijnen voor het ‘ja’ dat ons toelaat om onze volgende wereldassemblee in de Filippijnen te vieren!

Een hartelijke ‘omhelzing’ vanwege uw broeders:

Mark, Mauricio, Aurelio en Jean-François

Bangalore, India, 17 januari 2018

 

PDF: Brief uit Bangalore, internatianale raad, 17 januari 2018, neer

Adventsbrief 2017, verantwoordelikje broeder

Uitgelicht

Lieve broeders,

De liturgie van de zondagen tijdens de advent brengt ons dichter bij de kleine en kwestbare Jezus; de Jezus met wie hoop groeit bij velen voor een betere, meer humane wereld waar vrouwen en mannen van hun rechten zullen genieten; een wereld ook die nood heeft aan dialoog en gelijkheid. Paus Franciscus moedigt ons in zijn boodschappen aan om los te komen van de verdrukkende structuren in en buiten de Kerk en ons te openen voor de boodschap van Jezus die mens wordt in verschillende culturele en sociale vormen.

Broeder Charles wiens feest wij op 1 december hebben gevierd, 101 jaar na zijn Pasen, is een van onze verwijzingspunten om, vertrekkend van Nazareth, ons te openen voor de wereld en de veelvuldige onrechtvaardigheden die voortduren omwille van de belangen van de machtige. Zo onder meer de maffia van de mensenhandel en de slavernij, de nucleaire dreiging, het politieke fundamentalisme, de oorzaken van de klimaatverandering, het terrorisme… en zoveel vormen van anti-waarden die ons beschaamd doen staan, maar die dagelijks voortduren. Als de informatie of de gewetens gemanipuleerd worden, als men probeert ten koste van mensenlevens macht en geld te winnen en volkeren bedriegt, dan is het duidelijk dat we ‘neen’ moeten zeggen aan dat alles. Het is onze zending om anderen te helpen coherent te zijn met het Geloof en het Evangelie. Dat ons gebed, onze pastoraal en onze zending die ontstaan uit de liefde voor de Heer en voor de naasten, zoals broeder Charles er ons toe aanmoedigt, in de lijn mogen gaan van het werk voor het Koninkrijk van God. Vooral nu tijdens de Advent waar de armen ons leren te delen zelfs wat klein en betekenisarm is.

Wij hebben met droefheid het overlijden van Felix beleefd, onze broeder uit Madagascar, ook van Howie uit de Verenigde Staten (over wie we spreken op de webstek iesuscaritas.org) en van Dominic uit Myanmar. Ook andere broeders zijn hun Pasen binnengetreden. Allen hebben zij ons door hun trouw aan het evangelie en aan de fraterniteit, duidelijk gemaakt dat het de moeite waard is om Christus te volgen.

Ten gevolge van het sterven van Felix, lid van de internationale equipe en verantwoordelijke voor Afrika, heeft de groep Honoré SAWADOGO uit Burkina Faso aangedu id om hem te vervangen. Wij zullen hem verwelkomen op onze volgende bijeenkomst in Bangalore, India, in januari 2018 om de algemene vergadering van januari 2019 voor te bereiden. Honoré, Jean-François, Mark, Emmanuel, Mauricio en ikzelf zullen vertrouwvol werken om een representatieve wereldbijeenkomst mogelijk te maken van alle broeders ter wereld. He thema is de zorgen, de realisaties en de oproepen om trouw te zijn aan onze keuze als missionaire, diocesane priester volgens het charisma van broeder Charles. Ik verwacht nog het antwoord van enkele landen op de voorafgaande vragenlijst voor de assemblee. (NvdV: Het Vlaamse rapport werd begin september reeds doorgestuurd. Het wordt naar jullie ook meegestuurd.) De vragenlijst staat op onze internationale webstek. Dank, het zal ons werk in Bangalore vergemakkelijken.

In april heb ik met vreugde deelgenomen aan de bijeenkomst van de verantwoordelijken en de afgevaardigden van de spirituele familie van Charles de Foucauld in Aken (Duitsland). Wij hebben het verlangen gedeeld om Kerk te vormen in de stijl van paus Franciscus, wetend dat we onvolmaakte mensen zijn, maar open voor persoonlijke en gemeenschappelijke veranderingen, geconfronteerd met de uitdagingen van onze samenleving en de menselijke problemen, delend in de vreugde dat wij er niet alleen voor staan in deze zending. We vormen één familie en de priesterfraterniteit deelt op veel plaatsen het leven en de nabijheid van de andere fraterniteiten.

Ik had de vreugde te mogen deelnemen aan de jaarlijkse retraite van de fraterniteit in Argentinië en met veel broeders hun pastoraal en hun engagementen ten overstaan van hun communiteiten te mogen delen. Ik dank de Heer voor wat hij realiseert doorheen deze broeders die mij in grote vriendschap hebben onthaald. José Maria BALIÑA, de hulpbisschop van de Buenos Aires, heeft ons geholpen om het woord van God in ons leven en in onze zending te verdiepen (zie de brief van Aurelio aan de Argentijnse fraterniteit op onze webstek).

Zo hebben ook de fraterniteiten uit de V.S.A. hun bijeenkomst gehouden in Camarillo (Californië). Onze broeder Fernando TAPIA, verantwoordelijke voor Amerika, heeft hun assemblee geanimeerd. Jerry RAGAN, onze geliefde ‘”Hap”, werd herverkozen als nationaal verantwoordelijke (zie de brief van Camarillo op de webstek). Met vreugde mogen we de aanwezigheid van de diverse fraterniteiten uit heel Amerika noteren, heel speciaal in de lopende voorbereiding van de tweede Panamerikaanse assemblee februari 2018 in de Dominicaanse Republiek onder de bescherming van Fernando en de Carobische broeders Martires en Abraham. De nieuwe fraterniteit van Haïti zal er ook aanwezig zijn. Welkom Jonas en de Haïtiaanse broeders.

Onze broeders uit Mexico hielden hun eerste Nazarethmaand in de omgeving van Puebla in juli en augustus, eveneens geanimeerd door Tapia. Zij hebben er een begin van authentieke fraterniteit ervaren in een land waar de fraterniteit groeit en verrijkt wordt met priesters die heel sociaal en pastoraal met hun eigen mensen geëngageerd zijn. Het werk van Nacho, gewezen verantwoordelijke en zijn onvermoeibare inzet voor de fraterniteit worden gewaardeerd, evenals het huidig werk van José RENTERÍA. Dank voor wie jullie zijn (zie de webstek).

In juli hadden we onze Europese ontmoeting in Rudy, Polen. In de ‘Brief van Rudy’ las je een belangrijke samenvatting van de inbreng van de diverse fraterniteiten. Deze werd opgemaakt door John Mac ENVOY, onze vroegere verantwoordelijke, en de Poolse broeders, in het bijzonder Andrezj en Rafaël. Zij zijn het ook die ons op een magnifieke manier hebben onthaald en ons in het weekend toelieten om de parochies te bezoeken. We hebben Bruno KHON uit Duitsland verkozen als onze nieuwe fraterniteits-verantwoordelijke voor Europa tot aan de volgende assemblee in Engeland, in 2020. (M.i. is dat niet juist. De verantwoordelijke is voor 5 jaar verkozen. In 2020 heeft de volgende Europese meeting weer plaats in Engeland. NvdV) Veel oproepen komen naar ons toe doordat we geconfronteerd worden met een Europese Kerk die veroudert, in een samenleving die meer en meer gedesacraliseerd en gelaïciseerd is, met een veranderende demografie en afhankelijk van het groot aantal immigranten en vluchtelingen. Deze laatsten kunnen niet buiten onze zending vallen.

Onze Broeder Jean Michel BORTHEIRIE heeft met vreugde in augustus de retraite geanimeerd in Bakara, Tchad. Hij heeft mij zijn Afrikaanse ervaringen van de fraterniteit gerapporteerd. Hij is een goede kenner van de Afrikaanse realiteit door zijn missionair werk in dit werelddeel. De fraterniteit in Chad groeit en Corentin AGDE spant zich in om ontmoetingen te organiseren, maar met de moeilijkheden wegens de afstanden zoals dat voorkomt in die landen. Dank je, want deze inspanning maakt fraterniteit mogelijk.

De Spaanse fraterniteit hield haar zomerretraite eind augustus in Galapagar, bij Madrid, met de medewerking van Mateo CLARES. De aanbidding, de levensherziening, de woestijndag en een gemeenschapsavond geanimeerd door onze verantwoordelijke Leonardo, hebben ons hart verwarmd en helpen ons om vooruit te gaan.

Onze Chileens broeders hielden onlangs hun retraite en samenkomst, geleid door Mathias VALENZUELA, missionaris van het H. Hart en specialist van Charles de FOUCAULD. Wat een geluk opnieuw onze broeder Mariano PUGA terug te vinden op de familiefoto! Hij en andere ‘historische’ broeders waarvan de leeftijd en de experiëntie ons een levend getuigenis gevenvan het leerling van Jezus zijn, herder en missionaris, tonen dat God van hen houdt en dat zij alles voor Hem geven.

Begin november werd in Pakistan de spiritualiteitsweek van Azië gehouden. Ze was gecentreerd rond de boodschap van broeder Charles met de deelname van broeders uit bijna alle Aziatische fraterniteiten. Dit alles onder de coördinatie van Arthur, verantwoordelijke voor Azië en van Emmanuel van de internationale equipe. Ik hoop je binnenkort een meer volledige samenvatting te kunnen aanbieden op onze webstek.

Vandaag vertrek ik naar Italië om deel te nemen aan de retraite en ontmoeting van onze Italiaanse broeders in Loreto. Secondo MARTIN beëindigt zijn taak als verantwoordelijke. Een nieuwe verantwoordelijke moet verkozen worden. Wij dragen in ons hart Guiseppe COLAVERO, een grote voorvechter voor de fraterniteit en voor de meest verontrechten en eveneens Giovanni, de ‘oude broeder’ door iedereen geliefd.

Dragen we ook mee in ons gebed onze zieke broeders, ik denk bijzonder aan Aquileo uit Mexico die binnenkort geopereerd wordt ten gevolge van een ongeval, aan Gianantonio uit Italië, aan enkele broeders uit Spanje die me zeer dierbaar zijn. Zij zijn voor ons de aanwezigheid van Jezus die heel nabij was bij zieken en getroffenen. Ons gebed gaat ook naar de broeders die leven in landen met politieke instabiliteit, onzekerheid, terrorisme, maffiapraktijken… Met hen en voor deze volkeren vragen we dat Jezus mag groeien in alle mensen die heel wat ontberen. Het moge één van onze voornemens zijn voor de komende Advent.

Verontschuldig mij voor de lengte van deze brief die meer gelijkt op een familiealbum of op een logboek; ik schrijf hem met affectie opdat je de gezichten van de broeders in onze wereld met hun vreugden en hun bekommernissen, beter zou kennen.

Een goede Advent toegewenst in de hoop dat het werk hier en elders, in missielanden, in de wijken, de hospitalen, gevangenissen, parochies, bij de uitgeslotenen, opdat dit alles tot ‘eer van God’ zij en opdat een wereld van broederschap zich verder zou ontwikkelen.

Met een broederlijke omarming.

Aurelio SANZ BAEZA, verantwoordelijke broeder

Perín, Carthagena, Murcia, Spanje, 19 november 2017,
Werelddag voor de armen, gepromoot door paus Franciscus

(Vertaald op basis van de Franse tekst van de hand van Jean-Louis RATTIER door Guido Debonnet)

PDF: Adventsbrief 2017, verantwoordelikje broeder, neer