Brief van Jean-François en Aurelio. PERÍN, SPANJE, 23 MAART 2018

Lieve broeders,

wij schrijven u uit Perín in Spanje waar we samen zijn om de Wereldbijeenkomst van de Fraterniteit Jesus Caritas in de Filippijnen voor te bereiden.
We zijn op een week van Pasen.

Het is nog koud, maar we weten dat de lente in aantocht is.

Wij hebben de uitnodigingsbrief geschreven voor de afgevaardigden van de regio’s die aan deze assemblee zullen deelnemen.

Maar buiten deze ongeveer 56 personen die zullen deelnemen aan deze etappe in het leven van onze Fraterniteit, zijn alle broeders die lid zijn van Jesus Caritas bij dit gebeuren betrokken.

Waarom?
Omwille van het samenvallen van het leven van de wereld enerzijds en de Kerk anderzijds waaruit de opvallende actualiteit van het gedachtengoed van Broeder Charles blijkt.

Aan de ene kant de evolutie in de wereld.

De vijf continenten worden steeds meer afhankelijk van elkaar: migratie wordt veelvuldiger, de degradatie van de planeet wordt sterker, de kloof tussen armen en rijken vergroot, lokale conflicten hebben een internationale weerslag: Syrië, Yemen, de geldgod wordt almaar machtiger…

Tezelfdertijd stellen we vast dat in alle landen een tendens ia tot terugplooien op zichzelf, tot protectionisme, tot wantrouwen tegenover de anderen…

Aan de andere kant de evolutie in de Kerk.

Paus Franciscus heeft het belang van deze wereldsituatie en de uitdagingen ervan goed ingeschat voor de zending van de Kerk.

* In de apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie roept hij heel de Kerk op om een evangelische dynamiek te ontwikkelen door zich te concentreren op Christus en door uit zichzelf te treden naar de mensen toe, vooral naar de armsten, zij die zich aan de periferie bevinden.

* In de encycliek Laudato Si vraagt hij ons om ons te mobiliseren rond de figuur van Franciscus van Assisi in een beweging van gelukkig makende soberheid en een ware solidariteit met de meest kwetsbaren van onze wereld.

Maar we merken ook hoe in onze communiteiten en diocesen weerstanden leven tegen deze bekeringsbeweging waartoe paus Franciscus ons uitnodigt…

Wij, priesters van de Fraterniteit, leerlingen van broeder Charles, wij zijn rechtstreeks betrokken bij deze situatie omwille van meerdere thema’s in het denken van broeder Charles.

– « Het evangelie schreeuwen met heel je leven », bevat een uitnodiging om met het evangelie aanwezig te zijn in het hart van een wereld die Christus niet kent.

– De oproep voor ons allen, diocesane priesters, om « universele broeders » te worden, d.w.z. om uit ons narcisisme te stappen teneinde een dynamiek van uit zichzelf treden en van dialoog in onze communiteiten te bewerken.

– Het appel om de « Nazarethspiritualiteit » te beleven, d.w.z. om de armoede te beleven, het gebed en de nabijheid van de armen. (Aanvaarden van onze numerieke reductie en ontwikkelen van de biddende en contemplatieve dimensie van ons pastoraal ministerie door de voorkeursoptie voor de armen te vergroten).

Dat is de inzet van onze wereldbijeenkomst in Cebu (Filippijnen) in de context waarin we leven met een driedubbele trouw:

– aan Christus

– aan Broeder Charles

– aan paus Franciscus.

Daarom nodigen wij vanaf nu elke broeder uit om deze bijeenkomst actief voor te bereiden.

– Door ijverig gebed waarin we vragen om de tussenkomst van het gebed van broeder Charles
– Door de broederlijke gezindheid onder elkaar en de broederlijke communicatie tussen de verschillende landen… Daartoe beschikken we over de webstek van onze fraterniteit. Wij nodigen u uit om eraan bij te dragen door eigen nieuws, artikels, reflecties.
– Door uw financiële bijdrage.

Dank voor alles wat u kunt doen voor het welslagen van deze wereldbijeenkomst in de Filippijnen, door uw antwoord op de rondvragen en door uw financiële bijdrage om de broeders ter hulp te komen die zelf de kosten voor hun reis niet kunnen dragen.

In deze werktijd hebben wij heel veel personen ontmoet, in gelukkige situaties of in moeilijkere.

Wij hebben samen ons gebed en de eucharistie gedeeld, u allen indachtig en speciaal Gianantonio uit Italië die in deze dagen van kanker werd geopereerd.

Dat de vreugde van Pasen ons moge wortelen in de overtuiging dat Jezus leeft in personen en situaties die wij ontmoeten, in de wereldbewegingen voor de rechten van mannen en vrouwen en in alle bewegingen van het hart waarvan we dagelijks getuige zijn.

Een hartelijke en broederlijke omhelzing Jean-François en Aurelio Perín, Murcia, Spanje, 23 maart 2018

PDF: Paasbrief_Aurelio_en_Jean-François

WEND BE NE DO, Burkina Faso: a projet in Charles de FOUCAULD charisma

Follow-up report of the project carried out by the aid workers Concepción MARTOS GARCÍA, Carlos LLANO FERNÁNDEZ and Aurelio SANZ BAEZA during their stay at WEND BE NE DO (WBND) in Burkina Faso, from January 29th to February 8th, 2018.

To be at WBND once more is a privilege for our lives. We shared a reality that engages us all year from afar, but which on the ground bolsters and renews us in the work. What is important is to interact with the people, small and great, to listen and to be heard.

PDF: report-wbnd-january-february-2018-en