Adventsbrief 2017, verantwoordelikje broeder

Lieve broeders,

De liturgie van de zondagen tijdens de advent brengt ons dichter bij de kleine en kwestbare Jezus; de Jezus met wie hoop groeit bij velen voor een betere, meer humane wereld waar vrouwen en mannen van hun rechten zullen genieten; een wereld ook die nood heeft aan dialoog en gelijkheid. Paus Franciscus moedigt ons in zijn boodschappen aan om los te komen van de verdrukkende structuren in en buiten de Kerk en ons te openen voor de boodschap van Jezus die mens wordt in verschillende culturele en sociale vormen.

Broeder Charles wiens feest wij op 1 december hebben gevierd, 101 jaar na zijn Pasen, is een van onze verwijzingspunten om, vertrekkend van Nazareth, ons te openen voor de wereld en de veelvuldige onrechtvaardigheden die voortduren omwille van de belangen van de machtige. Zo onder meer de maffia van de mensenhandel en de slavernij, de nucleaire dreiging, het politieke fundamentalisme, de oorzaken van de klimaatverandering, het terrorisme… en zoveel vormen van anti-waarden die ons beschaamd doen staan, maar die dagelijks voortduren. Als de informatie of de gewetens gemanipuleerd worden, als men probeert ten koste van mensenlevens macht en geld te winnen en volkeren bedriegt, dan is het duidelijk dat we ‘neen’ moeten zeggen aan dat alles. Het is onze zending om anderen te helpen coherent te zijn met het Geloof en het Evangelie. Dat ons gebed, onze pastoraal en onze zending die ontstaan uit de liefde voor de Heer en voor de naasten, zoals broeder Charles er ons toe aanmoedigt, in de lijn mogen gaan van het werk voor het Koninkrijk van God. Vooral nu tijdens de Advent waar de armen ons leren te delen zelfs wat klein en betekenisarm is.

Wij hebben met droefheid het overlijden van Felix beleefd, onze broeder uit Madagascar, ook van Howie uit de Verenigde Staten (over wie we spreken op de webstek iesuscaritas.org) en van Dominic uit Myanmar. Ook andere broeders zijn hun Pasen binnengetreden. Allen hebben zij ons door hun trouw aan het evangelie en aan de fraterniteit, duidelijk gemaakt dat het de moeite waard is om Christus te volgen.

Ten gevolge van het sterven van Felix, lid van de internationale equipe en verantwoordelijke voor Afrika, heeft de groep Honoré SAWADOGO uit Burkina Faso aangedu id om hem te vervangen. Wij zullen hem verwelkomen op onze volgende bijeenkomst in Bangalore, India, in januari 2018 om de algemene vergadering van januari 2019 voor te bereiden. Honoré, Jean-François, Mark, Emmanuel, Mauricio en ikzelf zullen vertrouwvol werken om een representatieve wereldbijeenkomst mogelijk te maken van alle broeders ter wereld. He thema is de zorgen, de realisaties en de oproepen om trouw te zijn aan onze keuze als missionaire, diocesane priester volgens het charisma van broeder Charles. Ik verwacht nog het antwoord van enkele landen op de voorafgaande vragenlijst voor de assemblee. (NvdV: Het Vlaamse rapport werd begin september reeds doorgestuurd. Het wordt naar jullie ook meegestuurd.) De vragenlijst staat op onze internationale webstek. Dank, het zal ons werk in Bangalore vergemakkelijken.

In april heb ik met vreugde deelgenomen aan de bijeenkomst van de verantwoordelijken en de afgevaardigden van de spirituele familie van Charles de Foucauld in Aken (Duitsland). Wij hebben het verlangen gedeeld om Kerk te vormen in de stijl van paus Franciscus, wetend dat we onvolmaakte mensen zijn, maar open voor persoonlijke en gemeenschappelijke veranderingen, geconfronteerd met de uitdagingen van onze samenleving en de menselijke problemen, delend in de vreugde dat wij er niet alleen voor staan in deze zending. We vormen één familie en de priesterfraterniteit deelt op veel plaatsen het leven en de nabijheid van de andere fraterniteiten.

Ik had de vreugde te mogen deelnemen aan de jaarlijkse retraite van de fraterniteit in Argentinië en met veel broeders hun pastoraal en hun engagementen ten overstaan van hun communiteiten te mogen delen. Ik dank de Heer voor wat hij realiseert doorheen deze broeders die mij in grote vriendschap hebben onthaald. José Maria BALIÑA, de hulpbisschop van de Buenos Aires, heeft ons geholpen om het woord van God in ons leven en in onze zending te verdiepen (zie de brief van Aurelio aan de Argentijnse fraterniteit op onze webstek).

Zo hebben ook de fraterniteiten uit de V.S.A. hun bijeenkomst gehouden in Camarillo (Californië). Onze broeder Fernando TAPIA, verantwoordelijke voor Amerika, heeft hun assemblee geanimeerd. Jerry RAGAN, onze geliefde ‘”Hap”, werd herverkozen als nationaal verantwoordelijke (zie de brief van Camarillo op de webstek). Met vreugde mogen we de aanwezigheid van de diverse fraterniteiten uit heel Amerika noteren, heel speciaal in de lopende voorbereiding van de tweede Panamerikaanse assemblee februari 2018 in de Dominicaanse Republiek onder de bescherming van Fernando en de Carobische broeders Martires en Abraham. De nieuwe fraterniteit van Haïti zal er ook aanwezig zijn. Welkom Jonas en de Haïtiaanse broeders.

Onze broeders uit Mexico hielden hun eerste Nazarethmaand in de omgeving van Puebla in juli en augustus, eveneens geanimeerd door Tapia. Zij hebben er een begin van authentieke fraterniteit ervaren in een land waar de fraterniteit groeit en verrijkt wordt met priesters die heel sociaal en pastoraal met hun eigen mensen geëngageerd zijn. Het werk van Nacho, gewezen verantwoordelijke en zijn onvermoeibare inzet voor de fraterniteit worden gewaardeerd, evenals het huidig werk van José RENTERÍA. Dank voor wie jullie zijn (zie de webstek).

In juli hadden we onze Europese ontmoeting in Rudy, Polen. In de ‘Brief van Rudy’ las je een belangrijke samenvatting van de inbreng van de diverse fraterniteiten. Deze werd opgemaakt door John Mac ENVOY, onze vroegere verantwoordelijke, en de Poolse broeders, in het bijzonder Andrezj en Rafaël. Zij zijn het ook die ons op een magnifieke manier hebben onthaald en ons in het weekend toelieten om de parochies te bezoeken. We hebben Bruno KHON uit Duitsland verkozen als onze nieuwe fraterniteits-verantwoordelijke voor Europa tot aan de volgende assemblee in Engeland, in 2020. (M.i. is dat niet juist. De verantwoordelijke is voor 5 jaar verkozen. In 2020 heeft de volgende Europese meeting weer plaats in Engeland. NvdV) Veel oproepen komen naar ons toe doordat we geconfronteerd worden met een Europese Kerk die veroudert, in een samenleving die meer en meer gedesacraliseerd en gelaïciseerd is, met een veranderende demografie en afhankelijk van het groot aantal immigranten en vluchtelingen. Deze laatsten kunnen niet buiten onze zending vallen.

Onze Broeder Jean Michel BORTHEIRIE heeft met vreugde in augustus de retraite geanimeerd in Bakara, Tchad. Hij heeft mij zijn Afrikaanse ervaringen van de fraterniteit gerapporteerd. Hij is een goede kenner van de Afrikaanse realiteit door zijn missionair werk in dit werelddeel. De fraterniteit in Chad groeit en Corentin AGDE spant zich in om ontmoetingen te organiseren, maar met de moeilijkheden wegens de afstanden zoals dat voorkomt in die landen. Dank je, want deze inspanning maakt fraterniteit mogelijk.

De Spaanse fraterniteit hield haar zomerretraite eind augustus in Galapagar, bij Madrid, met de medewerking van Mateo CLARES. De aanbidding, de levensherziening, de woestijndag en een gemeenschapsavond geanimeerd door onze verantwoordelijke Leonardo, hebben ons hart verwarmd en helpen ons om vooruit te gaan.

Onze Chileens broeders hielden onlangs hun retraite en samenkomst, geleid door Mathias VALENZUELA, missionaris van het H. Hart en specialist van Charles de FOUCAULD. Wat een geluk opnieuw onze broeder Mariano PUGA terug te vinden op de familiefoto! Hij en andere ‘historische’ broeders waarvan de leeftijd en de experiëntie ons een levend getuigenis gevenvan het leerling van Jezus zijn, herder en missionaris, tonen dat God van hen houdt en dat zij alles voor Hem geven.

Begin november werd in Pakistan de spiritualiteitsweek van Azië gehouden. Ze was gecentreerd rond de boodschap van broeder Charles met de deelname van broeders uit bijna alle Aziatische fraterniteiten. Dit alles onder de coördinatie van Arthur, verantwoordelijke voor Azië en van Emmanuel van de internationale equipe. Ik hoop je binnenkort een meer volledige samenvatting te kunnen aanbieden op onze webstek.

Vandaag vertrek ik naar Italië om deel te nemen aan de retraite en ontmoeting van onze Italiaanse broeders in Loreto. Secondo MARTIN beëindigt zijn taak als verantwoordelijke. Een nieuwe verantwoordelijke moet verkozen worden. Wij dragen in ons hart Guiseppe COLAVERO, een grote voorvechter voor de fraterniteit en voor de meest verontrechten en eveneens Giovanni, de ‘oude broeder’ door iedereen geliefd.

Dragen we ook mee in ons gebed onze zieke broeders, ik denk bijzonder aan Aquileo uit Mexico die binnenkort geopereerd wordt ten gevolge van een ongeval, aan Gianantonio uit Italië, aan enkele broeders uit Spanje die me zeer dierbaar zijn. Zij zijn voor ons de aanwezigheid van Jezus die heel nabij was bij zieken en getroffenen. Ons gebed gaat ook naar de broeders die leven in landen met politieke instabiliteit, onzekerheid, terrorisme, maffiapraktijken… Met hen en voor deze volkeren vragen we dat Jezus mag groeien in alle mensen die heel wat ontberen. Het moge één van onze voornemens zijn voor de komende Advent.

Verontschuldig mij voor de lengte van deze brief die meer gelijkt op een familiealbum of op een logboek; ik schrijf hem met affectie opdat je de gezichten van de broeders in onze wereld met hun vreugden en hun bekommernissen, beter zou kennen.

Een goede Advent toegewenst in de hoop dat het werk hier en elders, in missielanden, in de wijken, de hospitalen, gevangenissen, parochies, bij de uitgeslotenen, opdat dit alles tot ‘eer van God’ zij en opdat een wereld van broederschap zich verder zou ontwikkelen.

Met een broederlijke omarming.

Aurelio SANZ BAEZA, verantwoordelijke broeder

Perín, Carthagena, Murcia, Spanje, 19 november 2017,
Werelddag voor de armen, gepromoot door paus Franciscus

(Vertaald op basis van de Franse tekst van de hand van Jean-Louis RATTIER door Guido Debonnet)

PDF: Adventsbrief 2017, verantwoordelikje broeder, neer