De profetie van Charles de FOUCAULD. Antonio LÓPEZ BAEZA

“Laten we terugkeren naar het Evangelie, zo niet, dan zal Christus niet met ons zijn”

Charles de FOUCAULD

De toekomst van de Kerk is de ‘woestijn’:

Hoe kan je anders vandaag aan de wereld de weg wijzen van de slavernij en de afhankelijkheden die haar treffen, naar de vreugdevolle vrijheid van de kinderen Gods?

De toekomst van de Kerk is ‘Nazareth’:

Zich kunnen incarneren in de noden en de worstelingen van de armen en de gemarginaliseerden van onze samenleving, hangt van de profetische (d.w.z. de overtuigende) kracht af van haar woord in de wereld.

De toekomst van de Kerk ligt in de ‘universele fraterniteit’:

Niemand kan er deel van uitmaken, zich uitgesloten of gemarginaliseerd voelen, zonder zich aanvaard en omhelsd te weten. Dat gaat boven alle riten en overtuigingen uit en het gaat voorbij aan de verschillende manieren waarop je het bestaan kunt opvatten en het geluk zoeken.

De toekomst van de Kerk ligt in Jezus, het ‘Uniek Model’:

Hij is het die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Hij toonde de weg naar de volheid van het mens-zijn door de zachtheid en de nederigheid van zijn hart. Hij openbaarde door zijn leven en door zijn dood het gelaat van een God die Vader én Moeder is, smoorverliefd op elk menselijk schepsel.

De toekomst van de Kerk bestaat erin om het ‘Evangelie uit te schreeuwen in het leven’:

Een leven dat de vreugde verspreidt zich door God gered te weten. Een leven dat zijn volledige betekenis vindt in de stilte van de onbaatzuchtigste dienstbaarheid. Een leven dat zich uit in aanbidding en dankbaarheid en dat in communio is met allen die dorsten naar authentiek leven.

De toekomst van de Kerk ligt in het innemen van ‘de laatste plaats’:

Omdat hij weet, met de wijsheid van de Geest, dat de vorsten en de machtigen van deze wereld altijd onderdrukkend zijn. Omdat hij ook weet dat de eerste plaatsen van het Koninkrijksbanket gereserveerd zijn voor degenen die aanvaard hebben dat zij bij al wat zij te doen hebben, niet méér zijn dan nutteloze en onrendabele dienaren.

De toekomst van de Kerk is de ‘Absoluutheid van God’:

Hij (God) moet groter worden en zij (de kerk) moet kleiner worden. Want alleen God redt – ja, God redt alleen! Hij is de enige die uit stenen kinderen van Abraham kan voortbrengen. De Enige ook die de diepste aspiraties van het menselijk hart kan vervullen.

De toekomst van de kerk ligt in de ‘Aanbidding van de Eeuwige’:

De hoogste God door alle instituties en ideeën geloofd, wiens Naam verdedigd wordt. Hij is Diegene waarvoor alleen de ziel in liefde kan verstillen in een blijvende verbazing voor de immensiteit van Zijn liefde.

De toekomst van de Kerk is ‘de Overgave aan God’:

Zoek niet naar vormen van eer of voorrechten. Aanvaard de misverstanden, de vervolgingen en de mislukkingen die je kunnen overkomen om trouw te blijven aan het evangelie. Volg je Meester op weg naar het kruis. Werk in kalme vrijheid, wetend dat je Missie in de wereld niet afhangt van de efficiëntie van de tijdelijke middelen.

De toekomst van de Kerk is de ‘evangelische eenvoud’:

Laten we teruggaan naar het evangelie! Naar de eenvoud van de Hiërarchie. Naar de eenvoud van moraal. Naar de eenvoud in de liturgische uitdrukkingen. Naar de eenvoud vooral in de voorstelling van de geopenbaarde Waarheid, ons overgedragen in het doorzichtige Woord dat Vlees is geworden is.

De Kerk van de toekomst zal een ‘Kerk van verrezenen’ zijn:

Moedige en vrije mannen en vrouwen, gepassioneerde liefhebbers van het leven en risicovolle verdedigers van de waardigheid en de mensenrechten. Gezegend door de armoede van hun geest van solidariteit. Bereid om hun leven te geven en dag na dag hun verantwoordelijkheid op te nemen voor het algemeen welzijn, zoals de tarwekorrel die niet bang is om te sterven teneinde veel vrucht te dragen…

Of… de Kerk zal gewoon niet meer zijn.

PDF: De profetie van Charles de FOUCAULD. Antonio LÓPEZ BAEZA. Neer