Text 1, De heiligverklaring van broeder Charles en onze optie voor de armen

PRIESTERFRATERNITEIT JEZUS CARITAS

DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES VOORBEREIDEN

THEMA 1: DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES EN ONZE OPTIE VOOR DE ARMEN

Fernando Tapia Miranda
Internationaal team

“De pandemie heeft de moeilijke situatie van de armen en de grote ongelijkheden in onze wereld blootgelegd”, zei paus Franciscus op 19 augustus. En hij voegde eraan toe: “Als het virus geen onderscheid maakt tussen de getroffen personen, is het op zijn verwoestende pad geconfronteerd met grote ongelijkheden en discriminaties. En het heeft deze vergroot!”

Dit betekent dat de armen vandaag de dag meer lijden dan voorheen, door gebrek aan gezondheidszorg, werkloosheid en honger.

De Heilige Vader erkent dat de reactie op de pandemie tweeledig moet zijn: aan de ene kant “is het essentieel om het tegengif te vinden voor een klein maar verschrikkelijk destructief virus, dat zijn net over de hele wereld verspreidt”, en aan de andere kant, voegt de paus eraan toe, “we moeten genezen van een ander groot virus, dat van het sociaal onrecht, de ongelijkheid van kansen, de marginalisatie en het gebrek aan bescherming van de zwaksten”.

Deze situatie stimuleert ons om onze evangelische optie voor de armen opnieuw te bevestigen. Franciscus zegt in zijn catechese: “Geloof, hoop en liefde drijven ons noodzakelijkerwijs naar deze voorkeur voor de meest behoeftigen, deze gaat verder dan de pure hulp die noodzakelijk is. Het houdt in dat we samen op weg gaan, dat we onszelf laten evangeliseren door hen, die de lijdende Christus goed kennen, en dat we onszelf laten ‘besmetten’ door hun ervaring van verlossing, door hun wijsheid en hun creativiteit. Delen met de armen betekent elkaar wederzijds verrijken. En als er zieke sociale structuren zijn die hen ervan weerhouden van een toekomst te dromen, dan moeten we samenwerken om ze te genezen en te transformeren.” (Wie zou hier niet de manier van evangeliseren van broeder Charles in herkennen?)

De Heilige Vader bevestigt dat “de pandemie een crisis is en uit een crisis komen we niet op dezelfde manier: we komen er beter uit, of we komen er slechter uit. We zouden er beter moeten uit komen als het gaat om sociaal onrecht en om de aantasting van het milieu.”

De heiligverklaring van broeder Charles vindt in deze context plaats en het is geen toeval. Door deze genadevolle gebeurtenis wil God in de ogen van allen een man, een gelovige, een pastor, een missionaris plaatsen die zichzelf met lichaam en ziel gaf aan de armsten en meest verlatenen van zijn tijd, de Toearegs. Hij werd een van hen, ging met hen op weg, liet zich door hen evangeliseren. Heiligheid komt vandaag door de voorkeursoptie voor de armen.

Als we de heiligverklaring van broeder Charles zo goed mogelijk willen voorbereiden en vieren, is het niet om broeder Charles te verheerlijken, maar om in de hele kerk een actieve en proactieve liefde voor de kleinsten en de laatsten te versterken, wat vandaag de dag meer dan ooit nodig is. De paus zegt in Evangelii Gaudium: “De schoonheid van het evangelie kan door ons niet altijd correct worden gemani-festeerd, maar er is één teken dat nooit mag ontbreken: de optie voor de laatsten, voor degenen die de samenleving afwijst en uitsluit.”(EG 165)

Wij, de geestelijke familie van broeder Charles, hebben zijn charisma verwelkomd als een genade, die bovendien in deze context van pandemie een update en een bijzondere bevestiging krijgt. We kunnen dit niet verborgen houden, negeren of onvruchtbaar achterlaten. “Verlevendig de gave Gods die in u is”, zei de heilige Paulus tegen Timotheüs. Dit is de uitnodiging die onze Broeder en Heer Jezus ons vandaag geeft om bij te dragen aan de grote vernieuwing van de Kerk die de Heilige Geest aandrijft door paus Franciscus. We hebben dus een grote verant-woordelijkheid. De heiligverklaring van broeder Charles is een unieke kans om in deze richting vooruitgang te boeken.

Voor persoonlijke – of groepsreflectie en gebed:

• Zie ik een verband tussen onze keuze voor de armen, de vernieuwing van de kerk gedreven door paus Franciscus en de heiligverklaring van broeder Charles?
• Welke oproepen tot bekering stuurt de Heer ons door deze heiligverklaring?
• Wat zal mijn bijdrage zijn zodat de heiligverklaring alle vruchten draagt ​​die de Heer ervan verwacht?

Santiago de Chile, 10 september 2020

PDF: Text 1, fläm., De heiligverklaring van broeder Charles en onze optie voor de armen

Brief van Eric aan de broeders over de hele wereld, 15 oktober 2020

PRIESTERFRATERNITEIT JESUS CARITAS

BRIEF VAN ERIC AAN DE BROEDERS OVER DE HELE WERELD

Dumaguete City, Filippijnen, 15 oktober 2020

Geliefde broeders

Vrede en broederliefde voor jullie allemaal in deze tijd van pandemie!

Net als Maria van Magdala die de opstanding van Jezus aan de elf aankondigt, voel ik me nederig maar ben ik vervuld van grote vreugde over de dingen die ik jullie ga vertellen. De verrezen Christus, die de broeders op het goede nieuws voorbereidde, vroeg Maria “om mijn broeders te gaan vertellen dat ze naar Galilea moesten vertrekken. Daar zullen ze mij zien”(Mt 28:10). Galilea is de plaats die Jezus heeft uitgekozen om gezien te worden in zijn serene maar glorieuze verschijning na zijn pijnlijke oversteek. Het is ook een plaats van ontmoeting, transformatie en hernieuwd engagement om hem te volgen voorbij het gebeurenvan zijn passie. Toen ze elkaar vertelden over hun zorgen over de toekomst, hun verwarring en hun schuldgevoel over alles wat er was gebeurd, kwam Jezus onder hen. Hij leidde hen geduldig om met nieuwe ogen hun kleine verhalen over desillusie en pijn te zien in het licht van de grotere geschiedenis van het Koninkrijk van God. Pas nadat ze de vergeving en vrede van God in de verrezen Christus hadden ervaren, werden de broeders permanent getekend met hernieuwde vreugde en onbevreesde moed om het evangelie uit te roepen met hun eigen leven, zelfs met hun eigen martelaarschap.

Evenzo nodigt Jezus ons uit om met onze broederlijke gemeenschap naar Galilea te gaan – lokaal, nationaal, regionaal en internationaal – en om het Christusgebeuren in onze wereld en onze geschiedenis te herbekijken. In dezelfde geest wil ik met jullie enkele voorstellen delen, oproepen tot reflectie en actie met betrekking tot onze voorbereidingen, vieringen en navieringen in verband met de heiligverklaring van broeder Charles. Deze voorstellen zijn afkomstig van onze online ontmoetingen met het internationale team. We hopen dat we allemaal, collectief en individueel, zullen komen in een ruimte van dankbaarheid, vreugde en respect voor dit geschenk. Moge deze gave vernieuwing, herbronning en hernieuwde betrokkenheid voortbrengen voor wij die geïnspireerd zijn door het leven en het getuigenis van broeder Charles. Het is belangrijk te noteren dat we dit geschenk vieren met de andere leden van onze spirituele familie.

Dus, hoe gaan we de heiligverklaring van broeder Charles vieren? Hoewel de datum nog niet is vastgesteld, vinden we het belangrijk om onze dankbaarheid en vreugde te plannen en te organiseren. Allereerst wil ik jullie deze vraag stellen: hoe belangrijk is de heiligverklaring van broeder Charles voor jou die zijn spiritualiteit volgt? Hoe versta je haar? Mag ik je uitnodigen om deze vraag een tijdje te stellen en heel goed te luisteren naar je waardering voor dit evenement. Jouw persoonlijk onderscheidingsvermogen en dat van anderen, gedeeld met elkaar en beluisterd, zou als inspiratie dienen voor onze creatieve planning en viering van dit gebeuren.

We zijn er vast van overtuigd dat deze heiligverklaring niet bestaat in het verheerlijken van broeder Charles. Het ware totaal in strijd met waar hij voor leefde. Het is eerder een kwestie van geraakt zijn en van het uitwerken van een vernieuwing in de Kerk, in onze wereld, bij de geestelijkheid, en dit vertrouwend op het charisma, de intuïtie, de boodschap en de erfenis van Broeder Charles. Onze Kerk wordt vandaag, door het moedige leiderschap van paus Franciscus, georiënteerd naar haar zending naar de periferie, naar een hernieuwde evangelisatie, naar de zorg voor ons gemeenschappelijk huis en het opbouwen van menselijke broederschappen voor wereldvrede. De pandemie reveleert een veel complexer virus. Het besmet een grotere kloof tussen arm en rijk. Het vergroot de spanningen tussen de politieke leiders van onze wereld. Het openbaart een markteconomie die voorbij gaat aan de menselijke en ecologische verantwoordelijkheid. Het verraadt hoe onze cultuur door de zo vlugge gedigitaliseerde informatie snel en breed is geworden. De diocesane geestelijkheid heeft een icoon nodig die een grotere radicalisering in de beleving van het evangelie inspireert en een spiritualiteit die ons ministerie baseert op de onconventionele paden van Jezus in Nazareth. Broeder Charles is altijd een getuige geweest en zal altijd de getuige blijven die Jezus laat zien. Nadat we hebben geleefd wat hij hartstochtelijk geloofde, worden we uitgenodigd om de weg te hervatten die hij aflegde en dit met dezelfde liefde en dezelfde intensiteit als hij, tot onze laatste ademtocht.

Dus hier zijn onze bescheiden voorstellen:

Dat de heiligverklaring niet alleen een eendaagse gebeurtenis is, maar een langdurig proces dat wordt gekenmerkt door drie verschillende fasen: VOORBEREIDING; VIERING; PERIODE NA DE CANONISATIE.

Dat we elke leek, religieus, diaken, priester, bisschop uitnodigen om deel te nemen aan onze lokale, nationale, regionale en internationale processen van reflectie, gebed en actie, indien mogelijk, met de andere leden van de spirituele familie.

Dat we ons in onze voorbereidingsfase laten leiden door de volgende thema’s voor persoonlijk en gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen: De situatie van de armen in onze wereld vandaag (door Fernando Tapia); De biografie van broeder Charles en de geldigheid ervan vandaag (Honoré Savadogo); Essentiële elementen van de spiritualiteit geïnspireerd door broeder Charles en de relevantie ervan vandaag (Tony Lanes); Onze manier van evangeliseren geïnspireerd door het getuigenis van broeder Charles (Fernando Tapia); Interreligieuze dialoog volgens het leven en de intuïtie van Broeder Charles (Jean François Berjonneau).

De thema’s zullen wekelijks beschikbaar zijn op onze website – www.iesuscaritas.org. We lezen, reflecteren, bidden en ondernemen actie door middel van deze juwelen van broeder Charles. Mag ik een nederige oproep doen aan de leiders van het continent om de nationale en lokale leiders te motiveren om op onze website naar deze materialen te zoeken, zodat we allemaal samen uit dezelfde bron kunnen leven.

Mogen onze reflecties aanleiding geven tot creatieve liturgieën, missionaire en solidariteitsacties in de periferieën op lokaal, nationaal, regionaal of continentaal niveau, indien mogelijk, in samenwerking met andere leden van de Spirituele Familie.

Dat de dag vóór de heiligverklaring de Vereniging van de Geestelijke Familie Charles de Foucauld een wake organiseert in Tre Fontane en de dag nà de heiligverklaring in de Sint-Pieter een dankmis die wordt voorgegaan door bisschop John MacWilliam, de bisschop van de Sahara. Meer details zullen worden verstrekt zodra de datum van heiligverklaring is vastgesteld.

Dat we in de periode na de heiligverklaring broeder Charles en zijn spiritualiteit ijverig verkondigen door Nazarethweken te organiseren voor jongeren en geïnteresseerde priesters en door de Internationale Nazarethmaand per taal te faciliteren.

Hartelijke dank. Moge onze Universele Broeder, de Heilige Charles de Foucauld, voor ons voorspreken, zodat we kunnen groeien in creativiteit en moed als ijverige leerlingen van Jezus van Nazareth vandaag.

Ik stuur je de broederlijke genegenheid van de leden van het internationale team.

Je broer-dienaar,

Eric LOZADA

PDF: Brief van Eric aan de broeders over de hele wereld, 15 oktober 2020 neer