Carta de Jean François y Aurelio, Vernon, marzo de 2017, en neerlandés

Lieve Broeders,

we zijn deze week samengekomen om te werken voor de Priesterfraterniteit die ons allen verbindt.

We hebben de personen opgeroepen die in het hart staan van onze bekommernissen en die ons motiveren voor de dienst die we samen aannemen: namelijk elkeen van jullie.

In dit kleine Nazareth Vernon, in het huis van onze broeder François MARIN, die ons ontvangt als een vader, brengen wij God dank voor de broeders die jullie voor ons zijn.

Dank, François voor de gastvrijheid die je broederlijk aanbiedt aan de pelgrims die wij zijn.

Dit werk hebben we toegespitst op het herlezen van het leven van onze fraterniteiten.

Wij hebben gedialogeerd en onze meningen en bekommernissen gedeeld om te pogen een antwoord te brengen omtrent de vragen die het leven van onze fraterniteit aanbelangen in de onmiddellijke toekomst:

– de Europese bijeenkomst van de fraterniteiten in Polen deze zomer (Rudy)
– de Wereldbijeenkomst in Indië januari 2019 (Bangalore)
– het bilan van onze activiteiten in 2016 voor de Congregatie van de Clerus in het Vaticaan
– het lanceren van de Fraterniteit in Haïti
– het project om de verantwoordelijken van de verschillende takken van de spirituele Foucauldfamilie te ontmoeten in Aachen, april 2017
– de echo’s van het Jubileumjaar t.g.v. de Honderdste verjaardag van de zalige Charles de FOUCAULD die ons bereiken uit verscheidene landen
– de zorgen omtrent de gezondheid van onze broeder uit Madagaskar Felix
– onze vreugde het herstel te zien bij het verlaten van het ziekenhuis van Suso (Fraterniteit van Madrid, Spanje) na zijn chirurgische ingreep

Maandag 6 maart hebben we een uitwisseling gehad met de verantwoordelijken van de regio Île de France en Normandië (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON en Xavier CHAVANE).

Het was goed elkaar te ontmoeten om de werkelijkheid van het leven en de zorgen van onze fraterniteiten centraal te plaatsen.

Wij erkennen dat wij de ‘doortocht’ in onze Europese Fraterniteiten die steeds maar verouderen, beleven als een echte ‘Nazareth’-tijd.

Het weze een krachtige oproep om deze ‘passage’ hoopvol door te maken om in liefde de tijd van verouderen te beleven in de spiritualiteit van Nazareth. En dit terwijl wij met realisme vaststellen dat er nog weinig jongeren tot onze fraterniteiten toetreden.

Deze tijd dienen wij in eenvoud te beleven en in trouw, om ten einde toe te getuigen van het geloof dat ons bezielt. En dit in een Europa dat de neiging heeft zich terug te plooien op zichzelf, dat weigert vreemdelingen en vluchtelingen te onthalen en dat bang is. Deze angsten vertalen zich in het stijgen van populistische en reactionaire bewegingen.

Vóór alles, in de lijn van paus Franciscus, zijn wij geroepen om door ons leven de universele broederschap te manifesteren die broeder Charles ons nalaat en het missionair charisma van onze priesterfraterniteit Jesus Caritas.

Wij geloven dat de dialoog met de moslims in Europa mogelijk is! Wij beleven die ook in verschillende christelijke gemeenschappen door concrete acties waarbij we elkaar ontmoeten en nabij zijn. De vooroordelen en de bekoringen om in de andere een bedreiging te zien, moeten een voor een vallen. Bijvoorbeeld, in Frankrijk, in sommige volksbuurten, zijn een derde van de inwoners moslim. Wij dienen te leren om samen te leven en om te dialogeren met de werkelijkheid zoals ze zich presenteert.

Dinsdag 7 maart hebben wij in het logement van Jean-François bezoek gekregen van Jacques Gaillot, bisschop van Partenia, lid van onze fraterniteit. Hij is van Parijs gekomen om te participeren aan ons werk. De tijd die we met hem mochten doorbrengen vanaf zijn komst in het station te Vernon tot aan zijn vertrek is een echt geschenk geweest. In de uitwisselingen hebben we kunnen profiteren van zijn wijsheid om te verdiepen hoe we priester kunnen zijn in deze moeilijke tijd, hoe we kunnen blijven openstaan voor hoopvolle dingen en hoe we ons bereid kunnen maken ons te bevrijden van onze zekerheden en van ons Westers comfort… Dank je wel, Jacques dat je er was om jouw levensgetuigenis en je gegeven zijn aan Christus met ons te delen.

Woensdag 8 maart in de namiddag zijn we naar Michel Pinchon getrokken in het pastorij van Gouville. We troffen hem sterk aan, in goede gezondheid. Wij hebben kunnen vaststellen dat zijn huis open blijft voor heel veel bezoeken van mensen uit zijn dorp en verder en dat hij op een edelmoedige wijze zijn ervaringen en wijsheid deelt. We hebben ’s avonds in Dammier het avondmaal genoten met Jan-Louis Rattier, lid van de fraterniteit met Jean-François en de hebben deelgenomen aan een bijeenkomst met mensen uit zijn parochie om na te denken over het Woord van God. Zo konden we delen in zijn dagelijkse pastorale ervaringen. Het is altijd een genade te mogen delen in de Nazareth-ervaring in een christelijke gemeenschap met een broeder van de Fraterniteit, om het leven te beluisteren van de christenen en hun gemeenschap met Christus.

We hebben ook het werk gewaardeerd van Fernando TAPIA, van Jean-Michel BORTHEIRIE en van Manuel POZO in Almera, Spanje, om een document te maken over de ‘Nazarethmaand’. Dit document zal bestudeerd worden en goedgekeurd in de Bijeenkomst van Bangalore. Dank aan deze broeders die op die wijze beantwoord hebben aan de vraag van de Internationale Equipe.

Wij herinneren er meteen nog eens aan dat wij rekenen op de bijdrage van alle regionen om het budget te spijzen voor de internationale Equipe en dit vooral met het oog op de Wereldbijeenkomst in Bangalore, januari 2019. Voor wie het aangaat, wil de Internationale Equipe deze ontmoeting voorzien tegen een betaalbare prijs.

Heel veel dank voor de fraterniteiten die hun bijdrage met edelmoedigheid reeds hebben in orde gebracht.

Onze webstek iesuscaritas.org staat open voor alle fraterniteiten. Wij hopen dat jullie artikelen sturen, nieuws en het aankondigen van de toekomstige initiatieven om ze in de ‘agenda’ aan te plaatsen. Het is een manier om elkaar wederzijds nabij te zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze fraterniteiten plaatsen zijn waar wij vernemen hoe we missionair kunnen zijn binnen onze diocesane priestercorpsen.

Op deze plaatsen waar we parochies, hospitalen, gevangenissen, onthaal voor vreemdelingen (verjaagd uit hun landen door oorlog of armoede) en plaatsen van solidariteit met de meest bedreigden van onze samenleving terugvinden, bewaren wij de geest van het appel van Broeder Charles om de ‘laatsten’ te vervoegen. Want het is met hen dat wij de Christus ontmoeten. Er is geen open spiritueel leven mogelijk zonder een edelmoedig en barmhartig hart.

Paus Franciscus nodigt er ons dringend toe uit: « Laten naar buiten treden om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden… Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het comfort van haar eigen zekerheden. … Meer dan de vrees ons te vergissen, hoop ik dat we bezield blijven door de vrees opgesloten te zitten in structuren die ons een valse bescherming geven, in normen die ons tot onverbiddelijke rechters maken, in gewoontes waarin we ons comfortabel voelen, terwijl er buiten een uitgehongerde menigte wacht en Jezus maar voor ons blijft herhalen: “Jullie moeten hun te eten geven” Mc 6,37).” (De Vreugde van het evangelie, nr. 49).

Vanuit Vernon wensen we jullie een heilzame vasten en een mooie weg naar Pasen toe met Jezus en met je broers en zussen waarmee je tocht bent.

Jean-François en Aurelio

Vernon, Normandië, Frankrijk, 10 maart 2017

PDF: Brief van Jean François en Aurelio, Vernon, maart 2017, neer

Carta de Jean François y Aurelio, Vernon, marzo 2017

Destacado

Queridos hermanos,

hemos trabajado esta semana sobre los asuntos de la fraternidad y, sobre todo, las personas que están en el corazón de nuestra preocupación y nos motivan, es decir, cada uno de vosotros. En este pequeño Nazaret de Vernon, en casa de nuestro hermano François MARIN, que nos acoge como a hijos suyos, os recordamos y damos gracias a Dios por que sois nuestros hermanos. Muchas gracias, François, por dar posada al peregrino y acoger a tus hermanos.

El trabajo lo hemos centrado en dar un repaso a temas pendientes de la fraternidad en un buen ambiente de diálogo y compartiendo ideas, opiniones y la preocupación por dar respuesta a asuntos pendientes y de un futuro inmediato para el funcionamiento de la fraternidad: los cuestionarios para la Asamblea Europea en este verano en Polonia, para la Asamblea Mundial en La India en enero de 2019, la economía de la fraternidad internacional, la previsión de la memoria 2016 de la fraternidad para ser enviada a la Congregación para el Clero en el Vaticano, la nueva fraternidad en Haití, las previsiones para el encuentro de responsables y delegados de la familia Carlos de FOUCAULD en abril, en Aquisgrán, los ecos del Centenario del hermanos Carlos que nos llegan de los diferentes países, nuestra inquietud por la salud de Félix, de Madagascar, la recuperación de Suso, de España, después de ser intervenido quirúrgicamente, etc.

El lunes, 6 de marzo, compartimos con los responsables de las regiones de Île de France y Normandía (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON y Xavier CHAVANE) un tiempo prolongado de diálogo y encuentro. Fue estupendo poder encontrarnos en fraternidad para poner en común las realidades de nuestras fraternidades y las preocupaciones. Creemos que estamos viviendo en Europa un tiempo de paso que es un Nazaret real por el envejecimiento de las fraternidades. Hay una llamada muy seria a vivir este espacio con optimismo y amando esta espiritualidad Nazaret de ser cada vez más mayores, con pocas entradas de gente joven. Viviendo con sencillez y al mismo tiempo el compromiso de fraternidad universal en esta Europa centrada en sí misma, replegada sobre sí, con el rechazo al extranjero, al refugiado, con miedos, que provocan el ascenso de las políticas populistas y las de corte reaccionario. Ante todo esto, y en la línea del papa Francisco, nos sentimos llamados a testimoniar y vivir el mensaje de fraternidad universal del hermano Carlos y el carácter misionero de nuestro carisma como fraternidad sacerdotal Iesus Caritas. El diálogo con los musulmanes en Europa creemos que es posible, y se da en bastantes comunidades cristianas, con gestos de acercamiento. Los prejuicios deben caer, y la tentación de mirar a otros dejar de ser una amenaza. Por ejemplo, en Francia, un tercio de los barrios populares es musulmán. Tendremos que aprender a diologar con esta realidad.

El martes, 7, recibimos la visita de Jacques GAILLOT, obispo de Partenia, de nuestra fraternidad, que vino desde París para compartir nuestro trabajo en casa de Jean François. Fue un gran regalo el tiempo vivido desde que lo acogimos en la estación de tren de Vernon hasta su partida. Pudimos aprender de la sabiduría de los sencillos cómo ser más humanitarios, cómo ser sacerdotes en un mundo difícil, cómo estar abiertos a la esperanza y a vivir fuera de las seguridades y comodidades de ser occidentales. Gracias, Jacques, por venir a estar con nosotros y por todos los testimonios a través de tu vida de una entrega a la causa de Jesús.

El miércoles, 8, trabajamos en la mañana, y en la tarde nos acercamos a Gouville, para estar con Michel PINCHON, a quien encontramos fuerte y sano. Su casa está abierta a numerosas visitas de gente de su población o de más lejos y que comparte con generosidad su experiencia y sabiduría. Tuvimos la cena con Jean Louis RATTIER y la reunión del taller de Biblia de su parroquia, en Damville, compartiendo su pastoral y su trabajo del día a día. Siempre es gratificante participar en el Nazaret de cada hermano, tanto el exterior como el interior. Nazaret es la experiencia viva de cómo nos situamos fraternalmente ante lo que nos rodea, en una unión cada vez más fuerte con Jesús.

Hemos valorado muy positivamente el trabajo de Fernando TAPIA, Jean Michel BORTHEIRIE y Manuel POZO en Almería, España, para elaborar un documento base sobre el Mes de Nazaret. Este documento será estudiado y aprobado en la Asamblea de Bangalore. Gracias a estos hermanos por haber respondido ante nuestra petición desde el equipo internacional.

Recordamos que debemos hacer un esfuerzo todas las regiones por colaborar con la caja internacional, especialmente porque la próxima Asamblea Mundial de Bangalore 2019 tiene ya un presupuesto y es necesario cubrir los gastos. Desde el equipo internacional procuramos ahorrar en recursos el máximo posible. Gracias a las fraternidades que ya han aportado su cotización con generosidad.

Nuestra página iesuscaritas.org está abierta a la colaboración de todas las fraternidades. Esperamos vuestros artículos, noticias y avisos de próximos eventos para anunciarlos en la agenda. Es un medio de comunicación que nos acerca los unos a los otros.

Nuestra reflexión ha tenido como nota importante la llamada a vivir, como fraternidad, nuestro ministerio como misioneros dentro del presbiterio diocesano, en el lugar que ocupamos, sea en la parroquia, o en el hospital, o en la prisión, o dentro de las organizaciones que ayudan a los refugiados, a los seres humanos desplazados por la guerra o la pobreza, los lugares de atención a los necesitados de nuestras sociedades, con la llamada de ir a los últimos, como Carlos de FOUCAULD, pues ahí encontramos a Cristo. Como el papa Francisco nos recuerda, no hay vida espiritual sin un corazón abierto, generoso y misericordioso. “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo… Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una igesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades… Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras fuera hy una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37) (Evangelli Gaudium, 49)

Desde Vernon nos deseamos una santa Cuaresma y una ruta hacia la Pascua con Jesús y los hermanos y hermanas como compañeros de camino.

Un gran abrazo.

Jean François y Aurelio

Vernon, Normandía, Francia, 10 de marzo de 2017

PDF: Carta de Jean François y Aurelio, Vernon, marzo 2017, esp

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017 “LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON”

Destacado

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.

Lee el documento completo en el siguiente enlace:

La última carta de Charles de Foucauld – Pierre Durieux

Si el hombre fallecido en 1916 pudiera escribir un siglo después… habría podido decir algo así.

Querido amigo, hermano mío:

A los 6 años quedé huérfano de padre y de madre. A los 20, llegó el turno de marchar a mi abuelo. A medida que avanzaba la vida, el vacío crecía a mi alrededor. Pero el abandono, el rechazo y el fracaso no tendrían la última palabra: yo soy la prueba de ello. ¡La vida no termina a los 20 años!

Tengo dinero, mucho. Organizo fiestas grandiosas y hago correr el vino como una fuente. Por eso me llaman “el grande”. Sin embargo, incluso en medio de estas fiestas siento un inmenso vacío. Estoy a un palmo de la desesperación. ¿Te gustan las fiestas, dices? ¡No te falta razón! ¡Pero prueba a ahondar en aquello que colma de verdad el corazón del ser humano!

Al observar a los musulmanes rezar se ha despertado en mí el sentido de la trascendencia. No encontramos la fe por nosotros solos, sino que brota por la gracia de Dios en contacto con los demás, por los caminos más inesperados.

Mis dudas me persiguieron mucho tiempo y mi angustia existencial fue duradera. Me decía: “Dios mío, si existes, permite que te conozca”. Quise plantearle unas preguntas a un sacerdote, que me pidió por primera vez que me confesara. Este fue el punto de partida de mi conversión: hay que usar gestos propios de la fe para encontrar la fe. Tú también, has de arrodillarte si quieres vivir de pie.

Mi destino patina. Convertido a los 28 años, me piden esperar tres años antes de convertirme en religioso. Lo intento en la abadía trapense de Ardèche, pero busco una vida más radical. Parto hacia Siria. Luego hacia Tierra Santa. Me convierto en jardinero de las clarisas de Nazaret, pero me encuentran poco capacitado para esos trabajos.

Duermo en un cobertizo para herramientas, sobre un banco con una piedra por almohada. Me digo que haría bien haciéndome sacerdote. Me gustaría llevar a Cristo a Marruecos, y finalmente me instalo en Argelia. Ya ves, la santidad no es lineal, ni fácil… Quiero ser el hermano mayor de los que dudan, vacilan, titubean.

Mi gran intuición es la de asumir el último lugar, como el de Jesús de Nazaret durante sus treinta años de silencio y trabajo: “No puedo atravesar la vida en primera clase cuando Aquel a quien amo la atravesó en la última”.

Muchos de nuestros contemporáneos, numerosas personas vulnerables en particular, este último lugar lo viven de forma forzada. En mi caso, a imagen de mi Maestro, lo he escogido. Tomé la alocada decisión de ser el último de mi promoción militar en Saint-Cyr, ¡pero incluso ahí fracasé! Descubrí que este desafío ganaba en nobleza si era en un sentido espiritual.

A pesar de mis peregrinaciones a Tierra Santa y al Magreb, la abadía sigue siendo una madre para mí, y el obispo de Viviers, un padre. Vivo completamente centrado en la Eucaristía: “¡Es Jesús, todo es Jesús!”. Que tu vida esté unida a una comunidad religiosa y a una parroquia, a una diócesis, a amigos felices con los que celebrar juntos.

“Quiero habituar a todos estos habitantes, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, a mirarme como su hermano, el hermano universal”. Los nativos comienzan a saber que los pobres tienen un hermano. Sueño con una pequeña fraternidad “de oración y de hospitalidad que irradie una piedad tal que todo el lugar se sienta iluminado y animado por ella”.

Pero no sueñes con un gran éxito. No esperes levantar un ejército, sino buscar la transformación de la noche soplando las humildes brasas, capaces de iluminar y calentar todo nuestro valle de lágrimas.

He escrito una regla de fraternidad, pero no recibí ni una vocación. Soy consciente de que celebro la misa todos los días en Tamanrasset desde hace 10 años, pero nunca he conseguido un solo converso. Desde el punto de vista humano, es un fracaso total.

No obstante, cien años después de mi muerte veo, desde el cielo, centenares de religiosos, miles de laicos por el mundo que viven según yo vivía, en la escuela del último lugar.

Ya ves, no hay que aspirar a ser la hiedra impaciente ni la parra silvestre conquistadora, sino más bien el tranquilo roble, el humilde tilo, y más aún el grano de trigo, que si “no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” (Jn 12: 24)

La amistad tiene un precio: ¡la Vida! Morí asesinado hace 100 años. Una realidad para la que estaba listo: “Vive hoy como si debieras morir mártir esta misa noche”, había escrito. Dejo tras de mí un pequeño fuerte en la arena, la sotana blanca manchada del color del sagrado corazón que ostentaba, algunas cartas… Dejo sobre todo mi último lugar, el que tanto amé. Y algunos amigos por el mundo. ¿Y tú?

Pierre Durieux

PDF: Pierre DURIEUX, LA ÚLTIMA CARTA DE CHARLES DE FOUCAULD

Carta de Adviento 2016, hermano responsable

Queridos hermanos,

adviento_2016_001no es momento de hacer discursos, o dar brillantes ideas: el Adviento habla por sí mismo y es el tiempo de profundizar en nuestra esperanza. Jesús está cerca, el anunciado por los profetas y el esperado por un pueblo desesperado. Adviento es la palabra dada por los profetas al pueblo, la voz de Juan el Bautista, el mensaje de la vida de hombres y mujeres que, en muchas partes del mundo, dieron o están dando su vida por Jesús. Hoy también es la voz de quienes trabajan por un mundo en equilibrio y armonía.

Escuchemos siempre la voz del portador de buenas noticias, de los cambios que hacen de este mundo el lugar sagrado para todos: la Tierra, con todos los seres humanos, con sus derechos y libertades. La voz que nos transmiten los más pobres que esperan una solución a sus problemas, desde los exiliados por las guerras -inmigrantes adviento_2016_002a la fuerza-, hasta los hombres y mujeres que están en los campos de refugiados, hospitales, residencias de ancianos, casas de acogida… las personas que encontramos con problemas psíquicos, la gente que acude a nosotros en busca de consuelo: escuchemos su voz.

adviento_2016_003Escuchemos la voz desde la Palabra, el compromiso de Dios con el mundo. Los textos de cada uno de los domingos de Adviento son una llamada a profundizar en el deseo de Dios, que no deja de encender velas en nuestro corazón.

Escuchemos a los hermanos y hermanas de la Familia de Carlos de FOUCAULD en todo el mundo celebrando estos días el Centenario. Un gozo, otra buena noticia para la Iglesia y para quienes, sin considerarse Iglesia, conviven con nosotros, comparten nuestra mesa, nuestra calle o nuestra amistad: el hermano Carlos es maestro de amistad y de vecindad -misionero pobre entre los pobres-. El Centenario de su Pascua adviento_2016_004el próximo 1 de diciembre es momento para dar gracias al Señor por este hombre inquieto y buscador de su Voluntad. La semilla que cayó en tierra y germinó y dio fruto, y un fruto que permanece y da más semillas, es pura vida. Cada uno de nosotros, como fraternidad sacerdotal, tenemos que sembrar no consignas religiosas, sino nuestra vida de hermanos entre hermanos, entre la gente a quienes servimos o somos llamados a estar con ellos. La universalidad de su testimonio nos desafía a salir de nuestros esquemas prefabricados y volver a Nazaret: volver siempre al Evangelio como forma de vida, de pensamiento y de amor. La muerte de Carlos de FOUCAULD fue la manifestación de su amor a Jesús hasta el extremo, sin desearla, sin hacer planes sobre su final; simplemente fue un morir para Dios y en el camino de una búsqueda que nunca cesó hasta ese momento, enviado a los últimos, como misionero atípico.

adviento_2016_005Para la Familia Carlos de FOUCAULD celebrar el Centenario durante este 2016 es recordar el triunfo de Jesús sobre la muerte y compartir la alegría de su resurrección. Nos sentimos inmersos en su Pascua, dentro de este Adviento donde escuchamos también su voz, que en cualquier idioma y diversidad de lenguajes -el de la oración, el de la esperanza, el de la paz, el de la humildad…-, nos recuerda que somos pequeños. Su amistad e identificación con Jesús es una llamada a potenciar en nosotros esa identidad (adoración, desierto, escucha y compartir en la revisión de vida, trabajar para y con los más pobres, su vida en Nazaret, ser hermano…)

adviento_2016_006Finalizado el Año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos anima a seguir construyendo un mundo fuerte frente al mal que hace daño al corazón del ser humano en su Carta Apostólica Misericordia et misera, repartiendo paz, recordando por su título que por Jesús somos perdonados de nuestros “adulterios” e infidelidades a ser hermano de todos, sembradores de paz y de alegría, transmisores del perdón y del amor de Dios. adviento_2016_007Que nos equivocamos y que somos pecadores -ni mucho más ni mucho menos que la mujer adúltera de Juan 8,1-11-, es evidente si escuchamos nuestro corazón y hacemos un buen examen de conciencia. Pero no es el pecado, la infidelidad o el “adulterio” lo que tenemos que depurar para sentirnos liberados de una culpa: es más importante no tirar piedras, no juzgar, y dedicar toda la energía a construir el Reino y, como fraternidad y grupo de hermanos, poner nuestros esfuerzos a la luz del Evangelio y aprovechar la sinergia de confiar los unos en los otros para hacer algo bueno, que ayude a los demás.

adviento_2016_008Recordando nuestro compromiso como equipo internacional de la fraternidad, como escribimos en la Carta de Kansas City, recuerdo a todos la importancia de realizar el CUESTIONARIO de Bangalore, enviado a todos los responsables y permanentemente expuesto en nuestra página iesuscaritas.org Es tarea de cada fraternidad preparar la asamblea mundial en enero 2019, con aportaciones desde la vida, para tener una buena base de trabajo, realista, sin teorías, que hable de nuestra identidad, de nuestra misión como presbíteros diocesanos, a quienes el testimonio de vida de Carlos de FOUCAULD ha dado un sentido y una luz como regalo de Dios, como muestra de amor del corazón generoso y sensible de Jesús que late en cada eucaristía que celebramos, que late en el seno de las familias, de los enfermos, de los más mayores, de los pobres, de los oprimidos. Queremos escuchar en Bangalore el latido de cada hermano, de cada fraternidad.

Quiero invitar, una vez más, a la colaboración con nuestra página iesuscaritas.org que es el medio de comunicación de todas las fraternidades. Enviadme vuestras noticias, artículos, alegrías… También es importante comunicar los eventos para la AGENDA (retiros, encuentros, Mes de Nazaret, experiencias interfamiliares o interreligiosas…) Gracias.

Que en este Adviento 2016, finalizando el Año Jubilar de la Misericordia y el Centenario de la Pascua del hermano Carlos, Jesús nos bendiga y nos llene el corazón de alegría, paz y esperanza.

adviento_2016_009Así os lo deseo con un gran abrazo fraterno y confiado.

Aurelio SANZ BAEZA, hermano responsable

Perín, Cartagena, Murcia, España, 27 noviembre2016,
primer domingo de Adviento

PDF: carta-de-adviento-2016-hermano-responsable-esp

Inmigración clandestina, Jacques GAILLOT

Europa ha llegado a ser el primer continente en llegada de inmigrantes. Se enfrenta a un movimiento sin precedentes desde la segunda guerra mundial.

Las tragedias humanas se suceden en el Mediterráneo. La solas sucesivas de inmigrantes hacen poner en cuestión a los países europeos política y jurídicamente. Vientos contrarios crean un clima de hostilidad a la inmigración.

inmigracion-001La inestabilidad política y las guerras en África y el Medio Oriente lanzan a los habitantes de estos estados a los caminos del exilio. ¡Observemos qué ha llegado a ocurrir en Siria y Libia!

Lo esencial de este éxodo Sur-Norte pasa por el Mediterráneo a través de los traficantes mafiosos.

Estos traficantes encaminan hacia Europa a decenas de miles de inmigrantes en condiciones dramáticas, después de haberles extorsionado con sumas de dinero que endeudan a familias enteras.

Estos negreros de los tiempos modernos no tienen el mínimo escrúpulo. Acumulan hombres, mujeres y niños en embarcaciones no aptas, provocando a veces ellos mismos el naufragio.

Estas tragedias son un inmenso desafío lanzado a la dignidad humana y a los valores fundadores de la Unión Europea.

Los muros de la vergüenza:

inmigracion-002Desde la caída del muro de Berlín en 1989, se creía que no iba a ver que alzar más muros en Europa. Pero la falta de seguridad y la estrategia del miedo hacen que se erijan muros anti inmigrantes, las alambradas, los muros de la vergüenza. No se protege a los inmigrantes, se protege a las fronteras.

El fortalecimiento querido por la Unión Europea para los medios de control no impide que olas migratorias continúen llegando a Europa. ¡Pero a qué precio ! Los riesgos se agrandan, las redes de traficantes se refuerzan, la situación humana se degrada…

Países como Hungría y Polonia invocan la “soberanía nacional”, pero la soberanía nacional no puede hacer cara a los problemas que conciernen a Europa como el de la inmigración o el del clima del planeta. La recesión es un callejón sin salida. Es ilusorio pensar que una soberanía nacional pueda permanecer en “solitario”. En la Unión Europea hace falta una soberanía “solidaria” donde cada estado asuma su parte de los intereses europeos y mundiales .

inmigracion-003El futuro está en la solidaridad y la fraternidad.

A pesar de este contexto difícil y de tan poca apertura, las iniciativas ponen lo humano por encima de todo.

Así, las ONG’s humanitarias se consagran al rescate de los refugiados en el Mediterráneo.

Pequeños países que pasan por dificultades políticas y económicas se muestran solidarios. El impulso de solidaridad del pueblo griego es ejemplar. La enorme afluencia de refugiados acogidos por Jordania y el Líbano debería interpelar a la política de cerrazón de la Unión Europea.

He regresado de Albania, donde en la capital, Tirana, han acogido unos 3.000 iraníes que se encontraban en peligro de muerte en Irak, en un campo próximo a Bagdad. Gracias a una intensa actividad diplomática, pudieron ser liberados para llegar a Europa, pero la mayor parte de los países europeos no ha querido correr el riego de acogerlos. Para no incomodar al gobierno de Teherán, Albania los ha recibido dignamente, poniendo a su disposición lo necesario para facilitar su inserción.

inmigracion-004Alemania se ha mostrado generosa para acoger inmigrantes.

El papa Francisco ha lanzado una llamada a los cristianos para abrir sus corazones y sus casas para acoger a refugiados. Esta llamada ha sido recibida. En la comunidad donde estoy hemos acogido para empezar a un afgano de Kabul y un kurdo de Mossul. Los dos, musulmanes. Su humanidad, su tolerancia, su sentido de los demás, han marcado a la comunidad. Los refugiados son una bendición para aquellos que los acogen.

Sobre el terreno existe una responsabilidad ciudadana importante. Numerosos municipios se comprometen con una política de de acogida y de hospitalidad de cara a los refugiados. Muchas redes de solidaridad muestran que la fraternidad es posible.

El futuro no está en la negación o exclusión del otro. Todos somos hermanos llamados a construir un mundo donde cada uno vive por el otro.

jacques-gaillotJacques GAILLOT,
obispo de Partenia.
fraternidad sacerdotal Iesus Caritas

PDF: inmigracion-clandestina-jacques-gaillot-esp

CARTA DE KANSAS CITY, EQUIPO INTERNACIONAL

CARTA DE KANSAS CITY
EQUIPO INTERNACIONAL

FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS
27 OCTUBRE 2016

Queridos hermanos,

iniciamos nuestro encuentro del equipo internacional con un especial recuerdo hacia Tony PHILPOT, que fue nuestro responsable internacional, y nuestros hermanos fallecidos Giuseppe COLAVERO y Hermann STEINERT.

Todos los hermanos del mundo habéis tenido un lugar en nuestra oración, nuestro pensamiento y nuestro corazón.

kansas-2016-001El primer tema fue dar un repaso a nuestras vidas: cómo hemos vivido y estado desde el último encuentro en Perín, España, en casa de Aurelio, como revisión de vida.

Estos días en Kansas City han sido muy ricos en contacto y convivencia con la gente de las tres parroquias de Mark; los diversos grupos de laicos, religiosos y religiosas; estudiantes de varias escuelas; la gente sencilla de la que Mark es un buen pastor; un conjunto multiétnico y variado. Esto nos ha llenado el corazón de humanidad. Haber vivido con los pequeños nos recuerda que también somos pequeños. Gracias, Mark, por todo el trabajo de acogida y por facilitarnos las cosas.

kansas-2016-002También el trato con los hermanos de las fraternidades de Estados Unidos, reunido el Consejo Nacional el 25 de octubre, en Kansas, y haber compartido con Jerry, Joe, Greg, Ron, John y Bob la oración, la eucaristía y la cena, nos ha hecho sentir su cercanía y amistad. Y nos hemos sentido tocados por el dolor de Tom, hermano de la fraternidad y compañero de Mark, de 82 años, atacado y robado al entrar en la casa durante nuestra estancia en Kansas City, y que se recupera en el hospital.

kansas-2016-003El lugar donde trabajamos, el Sanctuary of Hope, nos ha ayudado a ser fraternidad y trabajar en los diversos temas que llevábamos en agenda. La casa nos ha facilitado vivir en un clima de oración y de trabajo. La liturgia de las horas, la adoración y la eucaristía, y hasta media jornada de desierto, han hecho posible estar cerca de Dios y de vosotros.

kansas-2016-004El objetivo de nuestro encuentro ha sido tomarnos el pulso como fraternidad y estudiar las diversas realidades en los continentes, con los interrogantes que nos plantea el diálogo intercultural, interreligioso, y los desafíos como personas, como Iglesia y como fraternidad que vemos en un mundo amenazado y atacado por los fundamentalismos, el terrorismo, las crisis políticas en muchos países, la falta de respuesta en los gobiernos y el aumento de las políticas populistas: todo lo que hace que nuestras sociedades sean cada vez más cerradas y con miedo a los de fuera.

kansas-2016-005Repasando las dos asambleas continentales de este año, la primera Panamericana en Cuernavaca, México, y la asamblea de Asia en Cebu, Filipinas, y de cara a la próxima asamblea europea en Polonia, en julio 2017, recibimos y estudiamos todas las llamadas y propuestas hechas al equipo internacional, especialmente para el desarrollo de las fraternidades, nuestras vidas personales como presbíteros diocesanos que siguen el carisma de Carlos de FOUCAULD, profundizando en el carácter misionero y de ida a las periferias que el hermano Carlos nos muestra en la última etapa de su vida y antes de su muerte. De entre todas las reflexiones, estudio, diálogos, etc. podemos deciros que el tema de la próxima Asamblea Mundial en Bangalore, India, entre el 15 y 30 de enero 2019, será:

PRESBÍTEROS DIOCESANOS MISIONEROS INSPIRADOS POR EL TESTIMONIO DE CARLOS DE FOUCAULD.

kansas-2016-006Hemos elaborado un cuestionario previo para todas las fraternidades del mundo, que será enviado a los responsables regionales, y publicado en nuestra página iesuscaritas.org, para ser trabajado en las fraternidades locales. Escuchamos y consideramos las propuestas de la Asamblea Panamericana, que nos han dado mucha luz para todo esto.

kansas-2016-007Creemos que se ha encasillado a Carlos de FOUCAULD en un modelo monástico, y nos preocupa la identidad con su carisma desde nuestro ser de presbíteros diocesanos. Por ello queremos recobrar una identidad con su espíritu misionero, contemplativo, y de hombre de la calle, con los musulmanes, en su caso, y con las personas con quienes vivió su Nazaret. Esta reflexión nos da pistas para dar respuesta a la llamada de ser misioneros (en el marco de una Iglesia en Misión, de una Iglesia samaritana, que se baja del burro para ayudar y atender a los más necesitados, a un mundo herido, a una humanidad abandonada, a una gente sin esperanza) y en la línea de las intuiciones del hermano Carlos, en diálogo y encuentro con gente de otras religiones, culturas y sociedades.

Hemos visto la necesidad de crear un Directorio del Mes de Nazaret que sirva para un mejor desarrollo y vida de las fraternidades. Para eso, pedimos la colaboración de tres hermanos que han aceptado este trabajo, reuniéndose y formando pequeña fraternidad en febrero de 2017, en España: Manuel POZO (España), Fernando TAPIA (Chile, y responsable continental de América) y Jean Michel BORTHEIRIE (Francia). Gracias a ellos por este servicio a la fraternidad. El documento deberá ser aprobado en la Asamblea Mundial de Bangalore. Es necesario recuperar materiales de experiencias concretas, algunas expuestas en la última asamblea en Poissy.

kansas-2016-008Hemos recibido el eco de los diferentes eventos en el mundo con motivo del Centenario de la Pascua del hermano Carlos, en las fraternidades locales, los países, y en comunión con la Familia de Carlos de FOUCAULD -laicos, religiosos, comunidades…- Esto nos llena de alegría y de paz. También el nombramiento de dos miembros de la fraternidad sacerdotal en Asia como cardenales por el papa Francisco, en Myanmar y Malasia, nos alegra y nos fortalece.

Mark nos presenta el balance económico de la fraternidad mundial. Gracias a las fraternidades que apoyan económicamente cada año. También invitamos a las fraternidades que no colaboran a que hagan un esfuerzo para mantener entre todos lo que es de todos, aunque sea de una manera testimonial. Gracias. Desde este momento necesitamos ahorrar en gastos, por la próxima Asamblea de la India.

Nuestra próxima reunión del equipo internacional será en Bangalore, en enero 2018, para preparar, concretar y tomar conciencia sobre el terreno de dónde estamos, un año antes de la Asamblea Mundial, y dar cuerpo a esta asamblea que contenga todo lo que los hermanos del mundo quieren decir, proponer y apoyar, intentando ser muy concretos en las actividades, reflexiones y conclusiones que hayan.

kansas-2016-009Queremos deciros a todos que hoy, en el momento presente de nuestro mundo, con sus grandes interrogantes y desafíos, con las situaciones que se nos escapan de las manos y las que podemos abordar; en el momento presente de nuestra Iglesia, con Francisco al frente, como pastor y hombre de Dios, con unas líneas pastorales y espirituales tan distintas, y hasta a veces antagónicas, Carlos de FOUCAULD, a través de su Familia de fraternidades, de nuestras propias vidas, tiene mucho que decir y aportar, con su mensaje de encuentro entre personas y sociedades diferentes, con su llamada a la misión de ser presencia de Jesús, sin miedos, sin reservas, sin evadir responsabilidades, y con confianza abundante.

Por todo ello, confiamos en vosotros, en vuestro corazón grande y transparente, y os enviamos nuestro abrazo sincero y fraternal.

kansas-2016-010Emmanuel, Jean François, Félix, Mark, Mauricio y Aurelio
Sanctuary of Hope, Kansas City K., Estados Unidos, 27 de octubre de 2016.

PDF: carta-de-kansas-city-27octubre2016-esp